OFERTA PRACY NA STANOWISKU


profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

 

 

Nazwa stanowiska: profesor Uczelni

Liczba stanowisk: 2

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK), Collegium Medicum

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 05.01.2023

Opis stanowiska pracy: Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku profesora Uczelni zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dziedzinie nauki medyczne i nauki o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, w tym pozyskiwania środków na badania naukowe, publikowania wyników badań w czasopismach dedykowanych dyscyplinie: nauki farmaceutyczne, monografiach, innych recenzowanych publikacjach. Ponadto do obowiązków kandydata należało będzie aktywne branie udziału w działalności naukowej jednostki, w tym związane z nadawaniem stopni naukowych. Działalność dydaktyczna w wymiarze 180 godzin pensum rocznie odbywać się będzie w ramach kierunku farmacja oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia.

 

Wymagania:

 1. Ukończone studia magisterskie na kierunku farmacja
 2. Posiadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki farmaceutyczne.
 3. Posiadanie aktualnego dorobku publikacyjnego w dyscyplinie nauki farmaceutyczne o wysokich walorach merytorycznych, promowanie kadr naukowych w naukach farmaceutycznych.
 4. Posiadanie doświadczenia dydaktycznego na kierunkach: farmacja lub pokrewnych
 5. Podstawowe miejsce pracy oraz zadeklarowanie 100% udziału w naukach farmaceutycznych.

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

Rozpoznawalny naukowiec (R2)

X Uznany naukowiec (R3)

Wiodący naukowiec (R4)

 

Dziedzina/dyscyplina naukowa:

Nauki medyczne i nauki o zdrowiu, nauki farmaceutyczne

 

Miejsce pracy:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK),

 

Opis zadań:

Obowiązki badawcze:

Praca badawcza w dyscyplinie nauki farmaceutyczne, której wyniki udokumentowane powinny być publikacjami w wysoko punktowanych czasopismach w wykazie czasopism naukowych sporządzonym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, monografiach znajdujących się w ww. wykazie

 

Obowiązki dydaktyczne:

Wybrany kandydat/kandydatka będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne związane ze stanowiskiem profesora uczelni w ramach pensum w wysokości 180 godzin rocznie, dla studentów 1 i 2 stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich, seminaria licencjackie/magisterskie i/lub zajęcia specjalistyczne.

Od kandydatów/ek oczekujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami badań.

 

Obowiązki organizacyjne:

Pomoc w organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, uczestnictwo w komisjach oraz inne obowiązki organizacyjne.

 

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia: umowa o pracę
 2. wymiar etatu pełny etat

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

6.02.2023 r. , 15.00.

 

Forma/miejsce składania ofert:

Dokumenty w wersji papierowej należy składać pod adresem:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Collegium Medicum

25-516  Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19a

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do Rektora o zatrudnienie na stanowisko profesora uczelni.
 2. Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora uczelni.

https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html.

 1. Kwestionariusz osobowy.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz o nadaniu stopnia/tytułu naukowego.
 3. Życiorys zawodowy.
 4. Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego.
 5. Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych.
 6. Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd.
 7. Oświadczenie kandydata , iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor.  

 

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

Dodatkowe informacje: e-mail: anna.lasota@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 69 72

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
 4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
 5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 2. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa
  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku
  z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  a także
 2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych.
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-01-05
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-01-05 13:03:40
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2023-01-05 13:07:07

Liczba wyświetleń strony: 564

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka