OFERTA PRACY NA STANOWISKU

 

profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Instytucie Pedagogiki

na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK

 

Nazwa stanowiska: profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk: 2

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostkiwww.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 22.07.2021

Opis stanowiska pracy:

Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie pedagogika oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów zgodnie z potrzebami dydaktycznymi Instytutu

Wymagania:

 1. Ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna (pedagog specjalny – oligofrenopedagog,)
 2. Stopień naukowy: doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika, w zakresie pedagogiki specjalnej 
 3. Udokumentowany, znaczący dorobek naukowy w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalizacja badawcza w zakresie oligofrenopedagogiki, publikacje z zakresu dydaktyki osób z niepełnosprawnością intelektualną lub pedeutologii specjalnej.
 4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na kierunku pedagogika specjalna.
 5. Potwierdzone doświadczenie praktyczne w pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną (stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego).
 6. Znajomość języka angielskiego i gotowość do prowadzenia zajęć w języku angielskim.

 

Profil pracownika (według OTM-R):

☐ Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

☐ Rozpoznawalny naukowiec (R2)

Uznany naukowiec (R3)

☐ Wiodący naukowiec (R4)

 

Dziedzina/dyscyplina naukowa:

Dziedzina Nauk Społecznych, Dyscyplina: Pedagogika

Miejsce pracy:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce

Opis zadań:

Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie pedagogika, prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów, zaangażowanie w działalność organizacyjną Instytutu i Wydziału.

Dodatkowe informacje:

1) forma zatrudnienia: umowa o pracę

2) wymiar etatu: pełny etat (pierwszy etat). 

Termin składania ofert:

23 sierpnia 2022 r.

Forma/miejsce składania ofert:

Dokumenty w formie papierowej należy wysłać na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje (odpisy dyplomów);
 3. Wykaz osiągnięć naukowych (tj. publikacje, patenty, zrealizowane projekty badawcze lub badawczo-rozwojowe, odbyte staże naukowe); z ostatnich 5 lat;
 4. Podanie o zatrudnienie skierowane do M Rektora;
 5. Kwestionariusz osobowy: https://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W wypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Dane kontaktowe osób udzielających kandydatom informacji dotyczących konkursu:

mgr Weronika Kubera, weronika.kubera@ujk.edu.pl; 41 349 6712; do 7 sierpnia 2022 r.

mgr Dorota Stępień, dorota.stepien@ujk.edu.pl; tel. 41 349 6714; od 8 sierpnia 2022 r.

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie JM Rektor.   Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.

2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),

d) art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),

e) art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.

 4) podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).

6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.

7) posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także b) prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

8) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-07-22
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-07-22 09:25:32
Data aktualizacji:2022-07-22 09:25:33

Liczba wyświetleń strony: 363

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka