OFERTA PRACY NA STANOWISKU 

profesora uczelni w grupie pracowników naukowo-badawczych

 

Nazwa stanowiska: profesor Uczelni

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK) Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Instytut Nauk Prawnych

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 1.08.2023

Opis stanowiska pracy:

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku profesora Uczelni zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej w dyscyplinie nauki prawne, w tym pozyskiwania środków na badania naukowe, publikowania wyników badań w czasopismach przypisanych do dyscypliny nauki prawne, w formie monografii i innych recenzowanych publikacji. Ponadto do obowiązków pracownika należeć będzie aktywne uczestnictwo w działalności organizacyjnej  jednostki, w tym w procedurach związanych z nadawaniem stopni naukowych. Działalność dydaktyczna w wymiarze 180 godzin pensum rocznie odbywać się będzie w ramach kierunków prowadzonych w Instytucie Nauk Prawnych oraz innych, w zależności od potrzeb kierunków kształcenia. Do obowiązków pracownika należeć będzie opieka merytoryczna nad studentami przygotowującymi prace dyplomowe.

 

Wymagania:

 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych.
 2. Posiadanie dorobku naukowego w zakresie prawa karnego procesowego i/lub materialnego.
 3. Doświadczenie dydaktyczne.
 4. Dobra znajomość języka angielskiego i doświadczenie w pozyskiwaniu grantów naukowych jako dodatkowe atuty

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

Rozpoznawalny naukowiec (R2)

X  Uznany naukowiec (R3)

Wiodący naukowiec (R4)

 

Dziedzina/dyscyplina naukowa: 

Dziedzina nauk społecznych/ dyscyplina: nauki prawne


Miejsce pracy:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK), Wydział Prawa i Nauk Społecznych, 25-406 Kielce, ul. Uniwersytecka 15.  


Opis zadań:

 1. Praca naukowa w obszarze dyscypliny nauki prawne, której wyniki będą udokumentowane w formie monografii z wykazu Ministra Edukacji i Nauki oraz artykułów opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach z listy Ministra Edukacji i Nauki.
 2. Kształcenie studentów na kierunkach przypisanych do dyscypliny naukowej.
 3. Praca organizacyjna na rzecz Instytutu Nauk Prawnych.

 

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia umowa o pracę
 2. wymiar etatu: pełny etat


Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

Do 2023.09.10 do godz. 15.00

Forma/miejsce składania ofert:

Dokumenty w wersji papierowej należy składać pod adresem:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych
Instytut Nauk Prawnych

25-406  Kielce, ul. Uniwersytecka 15 bud. C, pok. 0.21

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do Rektora o zatrudnienie na stanowisko profesora uczelni
 2. Formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora uczelni  https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html..
 3. Kwestionariusz osobowy https://ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html
 4. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia / tytułu naukowego (kserokopia)
 5. Życiorys zawodowy.
 6. Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego.
 7. Wykaz prowadzonych zajęć dydaktycznych.
 8. Odpisy dyplomów/zaświadczeń potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, itd. (kserokopie).
 9. Oświadczenie kandydata, iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy

 

Oryginały dokumentów określonych w pkt. 4 i 8 będą wymagane na etapie zatrudnienia.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

            Do drugiego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor.

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

Iwona Łutczyk-Kołodziej, 0413496548 mail: inp@ujk.edu.pl

 

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
  4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
  5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 4. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 6. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku  z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. 7) posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  a także
  2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych.
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

* - zał. nr 1 do polityki OTM-R

** dot. kandydatów w dziedzinie nauki o sztuce

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-08-01
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-08-01 13:47:07
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2023-08-01 13:47:33

Liczba wyświetleń strony: 466

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka