Kielce 02.03.2020

Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko profesora

w Collegium Medicum

w Instytucie Nauk Medycznych

 

         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie
z dnia z dnia Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) z dnia 20 lipca 2018 r ponadto kandydat winieni posiadać:

 

  •  tytuł naukowy profesora nauk medycznych,
  • specjalista alergolog
  • udokumentowany dorobek naukowy, powiększony po uzyskaniu tytułu naukowego.

 

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora;
  • Kwestionariusz osobowy;
  • Życiorys zawodowy;
  • Postanowienie o nadaniu tytułu naukowego profesora nauk medycznych
  • Informacje o dorobku naukowym
  • Wykaz publikacji

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Collegium Medicum

Al. IX Wieków Kielc 19a

25-317 Kielce

Dodatkowe informacje: e-mail: elagil@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 69 60

Termin składania dokumentów upływa dnia 05.04.2020 roku

                Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor.                

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy
w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2020-03-03
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-03-03 12:36:54
Data aktualizacji:2020-03-03 12:36:54

Liczba wyświetleń strony: 659

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka