REKTOR UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

OGŁASZA KONKURS NA ZATRUDNIENIE

na stanowisko redaktora

 

Wymagania dotyczące stanowiska:

 • wykształcenie wyższe (humanistyczne, preferowany kierunek: polonistyka, lingwistyka) ;
 • biegłość w edycji i redagowaniu tekstów (poprawność językowa, stylistyczna i ortograficzna, umiejętności z zakresu redakcji technicznej) ;
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office;
 • doświadczenie w pracy w wydawnictwie (poparte referencjami);
 • preferowane doświadczenie z zakresu redakcji prac naukowych;
 • dobra znajomość przynajmniej jednego języka nowożytnego;
 • minimum 3 lata pracy na stanowisku redaktora;
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego mile widziana.

 

Dodatkowym atutem będą ukończone studia np. podyplomowe z edytorstwa. 

Pożądane cechy kandydata:

 • dynamizm, kreatywność i zaangażowanie w wykonywaną pracę;
 • skuteczność i konsekwencja w działaniu. Umiejętność podejmowania decyzji;
 • zdolność łatwego nawiązywania kontaktów interpersonalnych, otwartość;
 • dokładność, terminowość;
 • dobra organizacja pracy własnej;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • dobra organizacja własnej pracy pod presją czasu;
 • wysoka kultura osobista.

 

Wymagane dokumenty:

 • Curriculum Vitae.
 • List motywacyjny.
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje.

 

Zainteresowane prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów do dnia 8 września 2023 r. na adres: 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 
ul. Żeromskiego 5, 25- 369 Kielce, pok. 104 (I piętro).

Liczy się data wpływu do UJK - dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej. 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

W ofercie pracy należy umieścić klauzulę o następującej treści:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22(1) Kodeksu pracy**), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy, odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne, w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.)

** Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z zm.)

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-08-07
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-08-07 12:51:13
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2023-08-07 12:56:38

Liczba wyświetleń strony: 912

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka