Konkurs na stanowisko specjalista ds. planowania i organizacji w Collegium Medicum Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Kandydaci powinni spełniać następujące kryteria:

 • wykształcenie wyższe
 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office), Internetu, baz danych oraz urządzeń biurowych
 • doświadczenie w zakresie planowania zajęć dydaktycznych
 • doświadczenie w pracy na uczelni wyższej

 

Do zadań pracownika zatrudnionego na stanowisku należeć będzie m.in.:

 • planowanie zajęć dydaktycznych odbywających się w WCSM w porozumieniu z Działem Planowania;
 • bieżąca aktualizacja planów zajęć i rozliczanie zajęć dydaktycznych;
 • nadzór nad organizacją pracy oraz dostępnością sal WCSM, dostępem instruktorów i grup studenckich do pomieszczeń WCSM;
 • prowadzenie dokumentacji związanej z WCSM;
 • współpraca z prowadzącymi zajęcia i instruktorami;
 • planowanie i organizacja egzaminów OSCE.
 • organizacja bieżącej pracy WCSM w porozumieniu z Koordyntorem;

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 13.12.2021 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Al. IX Wieków 19 a, Kielce

II piętro, pokój D2/21

Dodatkowe informacje: e-mail: agnieszka.ciszek@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 69 87

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej. 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

Stanowisko współfinansowane jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „MEDICUS- centrum symulacji medycznej UJK” nr POWR.05.03.00-0004/18 w ramach Osi Priorytetowej V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

 

1) dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi,

2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: a) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego spoczywającego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.), b) niezbędność wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

3) dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami archiwalnymi,

4) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

5) posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, ich usunięcia (w przypadkach przewidzianych prawem) lub ograniczenia przetwarzania, c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, d) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do rozpatrzenia korespondencji i udzielenia odpowiedzi,

7) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2021-12-03
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-12-03 14:10:14
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2021-12-03 14:12:52

Liczba wyświetleń strony: 715

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka