Dziekan

Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko starszego referenta

na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

 

liczba etatów :1

Osoba zatrudniona będzie do obsługi studentów na kierunku lekarskim prowadzonym w języku angielskim

         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają następujące warunki:

 

1. Wykształcenie

 • wyższe
 1. Umiejętności zawodowe konieczne

 

 • dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microssoft Office), Internetu, baz danych oraz urządzeń biurowych
 •  biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (gotowość do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim)
 1. Predyspozycje osobowościowe

 

 • komunikatywność
 • kreatywność
 • rzetelność
 • samodzielność i umiejętność organizacji pracy
 • umiejętność pracy zespołowej
 • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora;
 • Kwestionariusz osobowy;
 • Życiorys zawodowy;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać (lub złożyć osobiście)na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Al. IX Wieków Kielc 19a

25-317 Kielce

Dodatkowe informacje: e-mail: elagil@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 69 60

Termin składania dokumentów upływa dnia: 25.03.2019 roku

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Dziekana.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji”*            

*KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

1)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu  rekrutacyjnym,

2)            dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,

3)            dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,

4)            odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

5)            posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6)            posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail elagil@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy,

7)            posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

8)            przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9)            w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy. 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-03-07 11:20:00
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-03-07 11:20:13

Liczba wyświetleń strony: 901

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka