Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko

pracownika administracyjnego w sekretariacie Instytutu Fizyki

Wymagania wobec kandydata:

1)  wykształcenie wyższe

2)  dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, baz danych) oraz urządzeń biurowych;

4)  preferowane  doświadczenie w pracy administracyjnej , w szczególności na uczelni wyższej;

5)  dobra znajomość języka angielskiego;

6)  dyspozycyjność i  umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność w działaniu, rzetelność, otwartość, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole.

 Do zadań pracownika zatrudnionego będzie należeć m.in.:

 1. Prowadzenie spraw bieżących związanych z funkcjonowaniem Instytutu
 2. Prowadzenie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej Jednostki oraz kalendarza spotkań Dyrektora  Instytutu i jego zastępców
 3. Ewidencjonowanie  pism, wniosków i skarg kierowanych do Dyrekcji Instytutu
 4. Ewidencjonowanie wyjazdów służbowych pracowników Instytutu
 5. Koordynacja , organizacja i obsługa spotkań, zebrań i posiedzeń Rady Naukowej Instytutu
 6. Obsługa administracyjna konkursów o zatrudnienie pracowników
 7. Prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników zatrudnionych w Jednostce, w tym pracy w warunkach szkodliwych, urlopów i list obecności oraz kart ewidencji rocznego czasu pracy pracowników administracyjnych oraz sporządzanie wykazów planowanych urlopów i ich wykorzystania ( nauczyciele akademiccy)
 8. Kompletowanie , prowadzenie i archiwizowanie akt Instytutu
 9. Przyjmowanie i rejestrowanie prac dyplomowych, weryfikacja kompletności dokumentów, przygotowanie kwestionariusza zgłoszenia egzaminu dyplomowego , organizacja egzaminu dyplomowego
 10. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych zestawień oraz sprawozdań na polecenie władz Wydziału i Instytutu
 11. Przygotowanie dokumentacji związanej z ankietą ewaluacyjną Jednostki
 12. Dbanie o aktualność danych prezentowanych na stronie internetowej Instytutu poprzez przekazywanie tych danych pracownikowi do obsługi informatycznej
 13. Przygotowywanie wniosków o zamówienia publiczne związane z zakresem działań sekretariatu
 14. Współdziałanie z innymi komórkami wynikające z wzajemnych powiązań służbowych.

 Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV);

- list motywacyjny:

- kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

- kopie innych, dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursy, szkolenia, ewentualne listy referencyjne).

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 30.06.2022 r.

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych p.49, parter ( Sekretariat IF) ul. Uniwersytecka 7, w godz. od 8 do 14.00

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

* KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

1)         Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 Kodeksu pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

2)         dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,

3)         odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

4)         posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

5)         posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,

6)         przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7)         podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,

8)         w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-06-20
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-06-20 12:15:14
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-06-20 12:15:42

Liczba wyświetleń strony: 811

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka