Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko

pracownika administracyjnego

w Dziale Wymiany i Współpracy Międzynarodowej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobre umiejętności komunikacyjne, w tym umiejętność redagowania przejrzystych informacji pisemnych (komunikaty, prezentacje, notatki),
 • doświadczenie we współpracy z zagranicą,
 • znajomość zasad realizacji międzynarodowych projektów w sektorze szkolnictwa wyższego,
 • zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu,
 • otwartość na wyzwania i własna inicjatywa,
 • umiejętność pracy w zespole, bardzo dobra organizacja pracy własnej i dokładność,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office.

 Dodatkowe wymagania:

 • komunikatywna znajomość drugiego języka obcego,
 • doświadczenie w pracy przy projektach międzynarodowych w sektorze szkolnictwa wyższego,
 • utrzymanie wysokiej jakości pracy.

Zakres zadań:

Do zadań pracownika zatrudnionego w Dziale Wymiany i Współpracy Międzynarodowej będzie należeć m.in.:

 •  realizacja projektów w ramach programu Erasmus+, w tym bieżąca obsługa administracyjna projektów, prowadzenie dokumentacji oraz korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej związanej z wdrażaniem i rozliczaniem projektów,
 • koordynowanie międzynarodowej wymiany studentów i pracowników,
 • organizacja pobytu zagranicznych studentów,
 • organizacja wizyt pracowników uczelni zagranicznych,
 • przygotowywanie porozumień międzyuczelnianych o współpracy z zagranicznymi jednostkami,
 • organizowanie inicjatyw o charakterze międzynarodowym na Uczelni,
 • opracowywanie materiałów reklamowych i sprawozdań dotyczących programu Erasmus+,
 • tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język angielski.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 •  kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
 • dokument poświadczający znajomość języka angielskiego,
 • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 30.07.2021

 

Miejsce składania dokumentów:

Dział Kadr (pok. 104)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

ul. Żeromskiego 5

25-406 Kielce

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

* KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

1)         Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 Kodeksu pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

2)         dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,

3)         odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

4)         posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

5)         posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,

6)         przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7)         podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,

8)         w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-06-28
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-06-28 08:26:24
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2021-06-28 08:29:56

Liczba wyświetleń strony: 896

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka