Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko

pracownika administracyjnego

w dziekanacie Wydziału Sztuki

 

Wymagania:

-         wykształcenie wyższe,

-         bardzo dobre umiejętności komunikacyjne,

-          umiejętność redagowania przejrzystych informacji pisemnych (komunikaty, prezentacje,
            notatki),

-         zaangażowanie i umiejętność samodzielnej pracy pod presją czasu,

-         otwartość na wyzwania i własna inicjatywa,

-         umiejętność pracy w zespole,

-          bardzo dobra organizacja pracy własnej i dokładność,

-         bardzo dobra umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office wraz z platformą MS Teams,
           MS Forms.

 

Dodatkowe wymagania:

-         dobra znajomość języka angielskiego i niemieckiego,

-         utrzymanie wysokiej jakości pracy,

-          prawo jazdy kat. B;

 

Zakres zadań:

Do zadań pracownika zatrudnionego w dziekanacie Wydziału Sztuki będzie należeć m.in.:

-         bieżąca obsługa studentów oraz kompleksowa obsługa systemu Dziekanat XP,

-         bieżąca obsługa kandydatów na studia i dokumentacji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,

-         bieżąca obsługa administracyjna Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia oraz Zespołu ds. Ewaluacji
          Jakości Kształcenia,

-         obsługa toku studiów (skreślenia, opłaty, zaległości),

-         stypendia,

-         współpraca z jednostkami wydziałowymi i ogólnouczelnianymi,

-         obsługa systemu SIMPLE – przygotowanie wniosków o zamówienia publiczne związane
           z zakresem działania WS (np. wprowadzanie zapotrzebowań),

-        umiejętność konstruowania informacji do mediów społecznościowych.

 

 Wymagane dokumenty:

-         życiorys (CV),

-         list motywacyjny,

-         kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

-         kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

-         kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 14.12.2022 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wydział Sztuki Sekretariat Dziekana Wydziału Sztuki  (pok. 2)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Budynek Wydziału Sztuki

ul. Podklasztorna 117

25-717 Kielce

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

* KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

 

1)         Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 Kodeksu pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

 

2)         dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,

 

3)         odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

 

4)         posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 

5)         posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,

 

6)         przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 

7)         podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,

 

8)         w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

 

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

 

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-12-06
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-12-06 14:44:54
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-12-06 14:45:30

Liczba wyświetleń strony: 889

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka