Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko

pracownika dziekanatu na Wydziale Sztuki

Wymagania wobec kandydata:

1)  wykształcenie wyższe

2)  dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, w szczególności Word i EXCEL), Internetu, baz danych oraz urządzeń biurowych;

3)  znajomość Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. 07. 2018 r. z późniejszymi zmianami

4)  mile widziane doświadczenie w pracy na uczelni wyższej;

5)  bardzo dobra znajomość języka angielskiego;

6)  dyspozycyjność umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność w działaniu, rzetelność, otwartość, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole.

 

Do zadań pracownika zatrudnionego będzie należeć m.in.:

1)  przyjmowanie i weryfikacja dokumentacji studiów doktoranckich Wydziału,

2)  tworzenie i uzupełnianie bazy danych dla potrzeb przebiegu studiów, spraw socjalno-bytowych studentów,

3)  przyjmowanie podań oraz przygotowywanie dokumentów niezbędnych dla Kierownika studiów doktoranckich i Dziekana do podjęcia przez niego decyzji w indywidualnych sprawach doktorantów,

4) wprowadzanie danych doktorantów do bazy POL-on i ich weryfikowanie,

5) obsługa administracyjna w zakresie procedur związanych z nadawaniem stopni naukowych (m. in. przygotowywania wniosków i umów z recenzentami, przesyłanie recenzji, streszczeń pracy i pracy doktorskiej do BIP oraz systemu Rady Doskonałości Naukowej, przesyłania zawiadomień o publicznej obronie do jednostek posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora oraz wprowadzania danych o nadanych stopniach do systemu POL-on),

6)  kompleksowa obsługa dokumentacji związaniem z przyznawaniem stypendium Ministra, stypendium Rektora, stypendium socjalnego i stypendium w zwiększonej wysokości dla studentów (praca w komisji stypendialnej),

7) obsługa bieżących spraw studenckich na kierunkach: Sztuki plastyczne, Wzornictwo, Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,

8)  obsługa administracyjna Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia, Zespołu ds. Ewaluacji Jakości Kształcenia,

9) przygotowywanie wniosków o zamówienia publiczne związane z zakresem działania Wydziału i jednostek wchodzących w jego skład,

10) obsługa osób wizytujących Uniwersytet w ramach umów bilateralnych, również w języku angielskim.

 

Wymagane dokumenty:

- Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV);

- list motywacyjny:

- kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

- kopie innych, dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursy, szkolenia, ewentualne listy referencyjne).

 

  Termin składania dokumentów upływa w dniu 21.10.2021 r.

 

 Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach - Wydział Sztuki p.2, parter ul. Podklasztorna 117a, w godz. od 7.30 do 15.00

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

* KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

1)         Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22 Kodeksu pracy oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO; jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

2)         dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,

3)         odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

4)         posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

5)         posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,

6)         przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7)         podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,

8)         w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-09-15
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-09-15 09:38:04
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2021-09-15 09:38:32

Liczba wyświetleń strony: 1349

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka