Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs otwarty

na stanowisko wykładowcy w Collegium Medicum

w Instytucie Nauk o Zdrowiu

miejsce odbywania zajęć dydaktycznych  Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 

Do konkursu mogą przystąpić -osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 

Warunki kwalifikacyjne dla kandydata:

  • ukończone studia wyższe  magisterskie na kierunku pielęgniarstwo
  • minimum 5-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki
  • dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy na oddziale internistycznym
  • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki;

 

Kandydaci przystępujący do konkursu przesyłają zgłoszenia na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 Filia w Piotrkowie Trybunalskim

 Sekretariat Filii

ul. J. Słowackiego 114/118

97-300 Piotrków Tryb.

 

Dodatkowe informacje: 

Sekretariat Filii: e-mail: filiapt@ujk.edu.pl , telefon: (44) 732-74-22 lub (44) 732-74-00 wew. 8122

 

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora;
  • Kwestionariusz osobowy;
  • Życiorys zawodowy;
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich; na kierunku pielęgniarstwo
  • Prawo wykonywania zawodu:

 

Termin składania dokumentów upływa dnia:  16 lutego 2022 roku

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem zatrudnienia. Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa). W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

1.         podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału

w postępowaniu rekrutacyjnym,

2.         dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,

3.         dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,

4.         odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy

5.         w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

6.         posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7.         posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail iekon@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy,

8.         posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

9.         przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10.       w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.02.2022 r. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową. Termin zatrudnienia z dniem 28.03.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy
z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu  przez Rektora bez podania przyczyn.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-01-17
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-01-17 11:56:55
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-01-17 12:00:54

Liczba wyświetleń strony: 421

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka