Dziekan

Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy

na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu

Zakładzie Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego

w Instytucie  Nauk Medycznych.

 

         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), ponadto kandydat winien posiadać:

  • ukończone studia wyższe na kierunku logopedia z audiologią
  • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem
  • Wymagane dokumenty:
  • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora;
  • Kwestionariusz osobowy;
  • Życiorys zawodowy;
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku logopedia z audiologią

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Lekarski i  Nauk o Zdrowiu

Al. IX Wieków Kielc 19a

25-317 Kielce

Dodatkowe informacje: e-mail: elagil@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 69 60

Termin składania dokumentów upływa dnia:13.11.2018 roku.

                Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Dziekana.

                Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji”*         

*KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

1)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu  rekrutacyjnym,

2)            dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,

3)            dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,

4)            odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

5)            posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

6)            posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail elagil@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy,

7)            posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

8)            przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9)            w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

                                                                                                                                                            

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2018-10-11 11:23:57
Data aktualizacji:2018-10-11 11:23:58

Liczba wyświetleń strony: 906

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka