REKTOR

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza konkurs

na funkcję Dyrektora Instytutu Muzyki

 

Na podstawie § 85 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na Dyrektora Instytutu Muzyki

Do konkursu może przystąpić osoba:

 1. spełniająca wymogi do pełnienia funkcji kierowniczej w rozumieniu ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj.:
 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nie była karana karą dyscyplinarną,
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r.
  o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat
  1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633, z późn. zm.),
   nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,
 1. posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego
  w dziedzinie/dyscyplinie naukowej prowadzonej w jednostce,
 2.  posiadająca udokumentowany dorobek w działalności naukowej, dydaktycznej
  oraz organizacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie skierowane do JM Rektora,
 2. dokument/y potwierdzający/e posiadanie tytułu/stopnia naukowego w dziedzinie/dyscyplinie  prowadzonej w jednostce,
 3. informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 4. koncepcję działalności jednostki,
 5. własnoręczne oświadczenie o możliwości pełnienia funkcji kierowniczej – Dyrektora Instytutu Muzyki według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia,
 6. formularz oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w dodatkowo zamkniętej kopercie); albo informację, że kandydat nie składa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, gdyż  urodził się po dniu 31 lipca 1972 r.

Dokumenty na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem
i nazwiskiem oraz nazwą konkursu, na który są składane: „Konkurs na Dyrektora Instytutu Muzyki”.

 

Dokumenty należy składać w Dziale Kadr Uczelni, (Rektorat, Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój 105) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2023 do godz.15.30.

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy po sprawdzeniu złożonych dokumentów zostaną dopuszczeni do drugiego etapu postępowania – 20 lipca 2023.

Niestawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną powoduje wykluczenie tego kandydata z postepowania konkursowego.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu –20 lipca 2023.

 

 

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

Dokumenty do pobrania:
Zalacznik--1a-do-ustawy-lustracyjnej.pdf
WZÓR OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO
Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-06-20
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-06-20 10:58:28
Rozmiar pliku:121.6 KB
Liczba pobrań:85
Zalacznik--2a-do-ustawy-lustracyjnej.pdf
WZÓR INFORMACJI O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO
Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-06-20
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-06-20 10:58:28
Rozmiar pliku:99.4 KB
Liczba pobrań:83
Zalacznik--Oswiadczenie-osoby-kandydujacej-na-funkcje-Dyrektora-Instytutu.docx
onkurs na funkcję Dyrektora Instytutu Muzyki
Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-06-20
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-06-20 10:58:28
Rozmiar pliku:18.0 KB
Liczba pobrań:92

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-06-20
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-06-20 10:58:27
Data aktualizacji:2023-06-20 10:58:28

Liczba wyświetleń strony: 496

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka