Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu

Collegium Medicum

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs

na stanowiska dwóch instruktorów

w Collegium Medicum

w Instytucie Nauk o Zdrowiu

 

         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie
z dnia z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668.), ponadto kandydat winieni posiadać:

 

 • ukończone studia wyższe  na kierunku położnictwo
 • minimum 2-letni staż pracy w zawodzie położnej
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie specjalizacji położniczo-ginekologicznej lub/i  neonatologicznej
 • prawo wykonywania zawodu położnej

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora;
 • Kwestionariusz osobowy;
 • Życiorys zawodowy;
 • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku położnictwo
 • Prawo wykonywania zawodu:
  Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Collegium Medicum

Al. IX Wieków Kielc 19a

25-317 Kielce

Dodatkowe informacje: e-mail: elagil@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 69 60

Termin składania dokumentów upływa dnia 18.08.2020roku

                Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Dziekana.

                Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-07-15
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-07-15 09:56:14
Data aktualizacji:2020-07-15 09:56:15

Liczba wyświetleń strony: 899

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka