Dziekan
Wydziału
Nauk Społecznych
 Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim


ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk Pedagogicznych

Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacyjnej

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. Dz.U. Nr 164 poz. 1365 z póź. zm. oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

 • posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych/społecznych w zakresie pedagogiki
 • posiadanie dorobku naukowego z zakresu pedagogiki z zakresu profilaktyki i prewencji oraz resocjalizacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • udokumentowany aktywny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu pedagogiki
 • kilkuletnie doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć w wyższej uczelni
 • informacje o działalności dydaktycznej, badawczej i organizacyjnej
 • pisemny plan pracy naukowej na najbliższe lata
 • dobra znajomość prawa z zakresu szkolnictwa wyższego (KRK, ECTS)
 • znajomość języka kongresowego na poziomie co najmniej B

 

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 

 1. Podanie o zatrudnienie
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Odpis dyplomu
 4. CV z i list motywacyjny
 5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym
 6. Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego

 

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Wydział Nauk Społecznych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ul. Słowackiego 114/118  

97 – 300 Piotrków Tryb.

                                                         z dopiskiem „pokój nr 109”

 Termin składania dokumentów upływa dnia 19.06.2019 r.
 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
prof. dr hab. Andrzej Felchner

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Nauk Społecznych oraz Dziekana.

                Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji”.      

       

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,
 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji,
 4. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
  a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu odwołania zgody,
 5. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail: wydzialns@unipt.pl,
 8. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
 9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-04-26 13:22:46
Data aktualizacji:2019-04-26 13:22:46

Liczba wyświetleń strony: 886

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka