Dyrektor Instytutu Nauk Medycznych

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta

w Collegium Medicum

w Zakładzie Anatomii

         Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie
z dnia z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668.), ponadto kandydat winieni posiadać:

 

 

- stopień naukowy doktora nauk biologicznych

- ukończone studia wyższe z zakresu nauk medycznych lub biologicznych

- udokumentowany dorobek naukowy - minimum 300pkt. MNiSW

 - doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć z anatomii człowieka

- Wymagane dokumenty:

  • Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora;
  • Kwestionariusz osobowy;
  • Życiorys zawodowy;
  • Dyplom ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk medycznych lub biologicznych
  • Odpis dyplomu doktora nauk biologicznych
  • Wykaz publikacji

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Al. IX Wieków Kielc 19a

25-317 Kielce

Dodatkowe informacje: e-mail: elagil@ujk.edu.pl tel.: 41 / 349 69 60

Termin składania dokumentów upływa dnia 24.09.2020 roku

                Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu oraz Dziekana.

                Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

                                              

 

Dokumenty do pobrania:
job offer na stanowisko adiunkt w Zakładzie Anatomii.doc
Data wytworzenia:2020-08-25
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-08-25 10:44:51
Rozmiar pliku:694.0 KB
Liczba pobrań:96

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-08-25
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-08-25 09:23:14
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-08-25 10:44:51

Liczba wyświetleń strony: 716

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka