Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs

na stanowisko

Specjalista w Dziale Promocji

Zakres zadań :

Pracownik zatrudniony na stanowisku będzie realizował zadania związane z marketingiem, komunikacją, budowaniem wizerunku, popularyzacji, współpracą instytucjonalną itp. Zakres przypisanych zadań będzie obejmował w szczególności:

 • współtworzenie i wdrażanie strategii promocji uczelni
 • tworzenie i współtworzenie kampanii promocyjnych na małą i dużą skalę dotyczących działalności uczelni, w tym rekrutacji studentów, badań naukowych, wydarzeń ogólnoakademickich
 • opracowywanie koncepcji materiałów informacyjno – promocyjnych dotyczących działalności uczelni
 • koordynowanie realizacji materiałów promocyjnych
 • zaangażowanie w organizację wydarzeń akademickich
 • zaangażowanie w organizację wydarzeń popularyzujących naukę
 • planowanie, koordynowanie i przeprowadzanie działań mających na celu pozytywne budowanie wizerunku Uczelni na rynku
 • prowadzenie działań z zakresu promocji i PR na rynku polskim i rynkach zagranicznych
 • kreowanie wizerunku Uczelni w mediach tradycyjnych i w nowych mediach, m. in. na portalach społecznościowych
 • udział w organizowaniu targów

Wymagania formalne:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość rynku mediów
 • umiejętność redagowania materiałów dziennikarskich, znajomości zwłaszcza dziennikarstwa internetowego
 • minimum 2 lata staż pracy na stanowisku o zbliżonym zakresie zadań
 • obsługa programów graficznych i programów służących do obróbki zdjęć

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • dyspozycyjność
 • kreatywność, komunikatywność
 • wysoki poziom komunikacji interpersonalnej
 • dobra, praktycznej znajomość MS Office, ze szczególnym uwzględnieniem MS Excel, Power Point

Dokumenty należy złożyć do dnia 5 grudnia 2022 r., 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5 (Rektorat UJK), pok. 104 (Dział Kadr).

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

 1) Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 22(1) Kodeksu pracy**), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),

 2) dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,

3) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 5) posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7) podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,

8) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy. * Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) ** Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.)

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.” W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-11-16
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-11-16 12:10:47
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-11-17 09:57:03

Liczba wyświetleń strony: 1757

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka