REKTOR

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

OGŁASZA KONKURS

NA STANOWISKO

SPECJALISTA DS. OBRONNYCH/SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Wymagania:

- obowiązkowe:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie średnie lub wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (preferowane: administracyjne, prawnicze, bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego lub specjalności wojskowych),
 • doświadczenie zawodowe - minimum roczny staż pracy
 • korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne przestępstwo z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • nieposzlakowana opina,
 • znajomość przepisów prawa związanego z problematyką na stanowisku, a w szczególności z zakresu ustaw: Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o zarzadzaniu kryzysowym, o ochronie informacji niejawnych, o ochronie danych osobowych, o stanie wojennym, o stanie wyjątkowym, o stanie klęski żywiołowej,  Kodeks postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność.

- nieobowiązkowe:

 • ważne poświadczenie bezpieczeństwa do prac z dokumentami niejawnymi do klauzuli „POUFNE” wydane przez ABW lub SKW,
 • zaświadczenie wydane przez ABW o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach i sieciach teleinformatycznych

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • kopie innych, dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursy, szkolenia).

Dokumenty na konkurs należy składać w wersji elektronicznej na adres: marcin.malek@ujk.edu.pl

Termin składania dokumentów 27 marca 2020 r.

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2020-03-19
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-03-19 10:22:22
Data aktualizacji:2020-03-19 10:22:22

Liczba wyświetleń strony: 606

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka