REKTOR

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza konkurs

pracownika inżynieryjno- technicznego w Instytucie Sztuk Wizualnych

 

Wymagania wobec kandydata:

 1. Wykształcenie minimum średnie.
 2. Minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe. Preferowane osoby z doświadczeniem zawodowym w obszarze obróbki drewna, metalu, kamienia, tworzyw sztucznych.
 3. Dyspozycyjność, umiejętność w podejmowaniu decyzji, samodzielność w działaniu, umiejętności interpersonalne
 4. Prawo jazdy kategorii B

 

Do zadań pracownika będzie należało:

 1. Podtrzymanie funkcjonowania aparatury i urządzeń technicznych w pracowniach ISW
 2. Kontrolowanie i korygowanie w zakresie użytkowania pod względem BHP na bieżąco wyposażenia w ISW
 3. Organizowanie i kontrolowanie poprawnego pod względem technicznym wykorzystania sprzętu stanowiącego wyposażenie ISW
 4. Opiniowanie spraw dotyczących napraw bieżących przestrzeni ISW
 5. Inicjowanie i współdziałanie w zakresie rozwoju i bogaceniu bazy dydaktycznej ISW
 6. Prace wynikające z obsługi technicznej i logistycznej w zakresie funkcjonowania Akademickiej Galerii Sztuki w ISW
 7. Zabezpieczenie techniczne i technologiczne pracowni artystycznych, projektowych i ćwiczeniowych (malarskie, graficzne, rysunkowe oraz modelarnia), w tym, w zakresie zabezpieczenia sprzętowego niezbędnego do prowadzenia dydaktyki, jak również modelarskiego w ramach realizowanych zadań dydaktycznych przez studentów
 8. Zapewnienie przepływu dokumentów w ramach jednostek UJK

 

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV)
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 4. Kopie innych, dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursy, szkolenia)

 

Termin składania dokumentów upływa w dniu 12.09.2023r.

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach- Wydział Sztuki, Sekretariat Dziekana pok. 4, ul. Podklasztorna 117, w godz. 7.30-15.30. Dokumenty mogą być wysłane pocztą. Za datę złożenia dokumentów uważa się datę ich wpływu do sekretariatu (nie datę ich nadania).

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku
  z art. 22(1) Kodeksu pracy**), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli w dokumentach zawarte są dane,
  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie
  (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 2. dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,
 3. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa
  oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 5. posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych
  na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
  na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,
 8. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.)

** Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z zm.)

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

 

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-08-23
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-08-23 10:51:04
Data aktualizacji:2023-08-23 10:51:05

Liczba wyświetleń strony: 605

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka