Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza nabór na stanowisko pracownika administracyjnego

w Biurze Rektora

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • biegła znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację werbalną oraz pisemną 
 • biegła obsługa komputera, aplikacji biurowych (Word, Excel, Power Point)
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność i otwartość międzykulturowa,
 • wysoko rozwinięte umiejętności organizacyjne, samodzielność oraz zaangażowanie,
 • umiejętność redagowania przejrzystych informacji pisemnych (komunikaty, prezentacje, notatki)
 • dyspozycyjność do podróży zagranicznych (okolicznościowo)

Dodatkowe atuty:

 • znajomość drugiego języka obcego
 • znajomość zagadnień z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki i struktury organizacyjnej UJK
 • znajomość przepisów prawa w zakresie legalizacji pobytu, odbywania studiów i podejmowania pracy przez cudzoziemców
 • doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym i wrażliwość na różnice kulturowe
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne, łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • pozytywne nastawienie do ludzi i entuzjazm

Główne zadania i obowiązki:

 • opieka nad studentami, doktorantami i pracownikami obcokrajowcami w zakresie spraw związanych z procesem kształcenia, spraw socjalnych, spraw organizacyjnych
 • pomoc studentom i doktorantom w sprawach związanych z codziennym życiem i funkcjonowaniem w Polsce (informowanie o procedurach urzędowych obowiązujących w Polsce oraz o procedurach UJK, pomoc w składaniu dokumentów w urzędach, pomoc przy załatwianiu spraw związanych z korzystaniem z opieki medycznej)
 • organizacja wydarzeń, eventów i spotkań informacyjnych dla studentów i doktorantów cudzoziemców, wsparcie ich adaptacji
 • promowanie oferty edukacyjnej w kraju i za granicą, ze szczególnym uwzględnieniem studiów kierowanych do cudzoziemców,
 • przygotowywanie materiałów informacyjno-promocyjnych w języku angielskim,
 • przygotowywanie i aktualizowanie informacji na stronę internetową UJK i w mediach społecznościowych
 • udział w targach edukacyjnych i branżowych w kraju i zagranicą.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Pracę i możliwość rozwoju w największej uczelni w regionie,
 • Zdobycie unikalnego doświadczenia zawodowego,
 • Szeroki pakiet socjalny 

Wymagane dokumenty:

 • CV  i list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz znajomość języka obcego
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności i kwalifikacje

Termin składania dokumentów upływa w dniu 13.12.2023 r.

Miejsce składania dokumentów: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, pok. 104 Dział Kadr.

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku
  z art. 22(1) Kodeksu pracy**), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli w dokumentach zawarte są dane,
  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie
  (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 2. dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,
 3. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa
  oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 5. posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych
  na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
  na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,
 8. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.)

** Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2022 poz. 1510 z zm.)

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

 

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-11-13
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2023-11-13 08:36:22
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2023-11-13 08:37:48

Liczba wyświetleń strony: 1837

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka