REKTOR UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza nabór na stanowisko

na stanowisko mł. bibliotekarza / bibliotekarza

Wymagania kwalifikacyjne:

 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość zagadnień związanych z ewaluacją nauki
 • Znajomość ustaw: z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także rozporządzeń i materiałów MNiSW związanych z ewaluacją nauki
 • Biegła umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows)
 • Znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Skrupulatność, odpowiedzialność, zaangażowanie
 • Dyspozycyjność i umiejętność pracy w zespole
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej
 • Komunikatywność i kultura osobista
 • Dodatkowe wymagania na stanowisko bibliotekarza:
 • Udokumentowany staż pracy w bibliotece naukowej (co najmniej 4 lata)

 

Do zakresu obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.:

 • stała współpraca z właściwymi komórkami UJK w zakresie pozyskiwania informacji o publikacjach pracowników naukowych Uniwersytetu
 • ciągła aktualizacja i uzupełnianie danych sprawozdawczych w PBN (profil instytucji)
 • monitorowanie aktywności pracowników UJK na indywidualnych kontach ORCID
 • wprowadzanie danych bibliograficznych do systemu Expertus

Zatrudnienie na czas określony.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • List motywacyjny

Dokumenty należy złożyć do dnia 9 października 2020 r., Sekretariat Biblioteki Uniwersyteckiej UJK, ul. Uniwersytecka 19.).

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

 

 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku
  z art. 22(1) Kodeksu pracy**), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli w dokumentach zawarte są dane,
  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie
  (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 2. dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,
 3. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa
  oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 5. posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych
  na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
  na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,
 8. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

** Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.)

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

 

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

 

 

metryczka

Wytworzył:Ela Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2020-09-28
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-09-28 11:27:51
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-09-30 13:26:02

Liczba wyświetleń strony: 1642

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka