REKTOR UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza nabór wewnętrzny na stanowisko

kierownika Centrum Edukacji Nauczycielskiej

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora w zakresie pedagogiki,
 • minimum 10 lat doświadczenia w pracy na stanowisku nauczyciela zatrudnionego zgodnie z kwalifikacjami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 • kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej i ponadpodstawowej,
 • minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu realizacją programu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • znajomość aktualnie i poprzednio obowiązujących przepisów dotyczących kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz  wymagań kwalifikacyjnych wymaganych od nauczycieli,
 • doświadczenie związane z realizacją projektów dydaktycznych,
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność podejmowania decyzji, samodzielność w działaniu, otwartość, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego.

 Zakres zadań:

Do zadań kierownika Centrum Edukacji Nauczycielskiej będzie należeć m.in.:

 • koordynowanie działalności Centrum,
 • nadzór nad opracowaniem ramowego programu studiów przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela realizowanego przez poszczególne wydziały i filie,
 • koordynowanie i monitorowanie kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie grupy przedmiotów psychologiczno-pedagogicznych, w tym praktyki zawodowej psychologiczno-pedagogicznej, oraz dydaktyki ogólnej i emisji głosu,
 • współpraca z wydziałami i filiami w opracowaniu i realizacji programów studiów przygotowujących do wykonywania zwodu nauczyciela w zakresie metodyk przedmiotowych i praktyk zawodowych metodycznych, 
 • weryfikowanie kwalifikacji do pracy nauczycielskiej na wniosek jednostki Uniwersytetu prowadzącej kierunek studiów, którego absolwent zwraca się z prośbą o wydanie stosownego zaświadczenia,
 • występowanie do organów Uniwersytetu z wnioskami we wszystkich sprawach dotyczących kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • wsparcie w zakresie akredytacji na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV),
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie innych, dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursy, szkolenia).

Dokumenty należy złożyć do dnia 21 października 2020 r., 25-369 Kielce ul. Żeromskiego 5 (Kancelaria z dopiskiem „Dział Kadr”)

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY – ART. 13 RODO*

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: kancelaria@ujk.edu.pl. Administrator informuje, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku
  z art. 22(1) Kodeksu pracy**), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); jeżeli w dokumentach zawarte są dane,
  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie
  (art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 2. dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji – przez okres 9 miesięcy,
 3. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa
  oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 4. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 5. posiada Pani/Pan prawo do odwołania zgody w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych
  na podstawie zgody; odwołanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych
  na podstawie zgody, które nastąpiło przed jej odwołaniem; zgodę można odwołać w dowolnym czasie pisząc na ww. adres e-mail na ww. adres pocztowy,
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym; podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne,
 8. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować
  z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

** Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.)

 

W przypadku chęci wzięcia udziału w przyszłych naborach prosimy o dołączenie do dokumentów aplikacyjnych następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach pracowników prowadzonych przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, przez okres najbliższych 9 miesięcy.”

 

W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych danych obejmujących szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (np. dane o stanie zdrowia) prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

 

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5 szczególnych kategorii danych,  o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zamieszczonych w moich dokumentach aplikacyjnych”.

 

 

 

REKTOR

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

metryczka

Wytworzył:Ela Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2020-10-12
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-10-12 08:50:20
Data aktualizacji:2020-10-12 08:50:21

Liczba wyświetleń strony: 698

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka