Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

ogłasza nabór

na stanowisko specjalisty ds. administracyjnych

w Dziale Funduszy Europejskich

 

Kandydaci do Pracy w Dziale Funduszy Europejskich powinni spełniać następujące kryteria:

 

 • wykształcenie wyższe (preferowane  ekonomiczne,  zarządzanie,  inżynierskie);
 • liczba lat pracy – min.3;
 • dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office;
 • wiedzę na temat programów operacyjnych 2014-2020 finansowanych z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej;
 • doświadczenie w pracy przy projektach realizowanych w ramach programów operacyjnych m.in. dotyczących działalności edukacyjnej i inwestycyjnej;
 • doświadczenie w aplikowaniu o środki EFS, EFRR w perspektywie 2014-2020;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikację w mowie i piśmie.

 

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;
 • kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 • kserokopie świadectw pracy w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Termin składania dokumentów do dnia 15 maja 2019 r., Kielce ul. Żeromskiego 5 (Rektorat UJK), pok. 104 (Dział Kadr).

 

Zastrzegamy sobie prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne tylko wybranych kandydatów.

 

W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych”.

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce. Administrator informuje, że:

1)         podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,

2)         dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,

3)         dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji,

4)         dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,

a w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach – do czasu odwołania zgody,

5)         odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,

6)         posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7)         posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres e-mail kadry@ujk.edu.pl na ww. adres pocztowy,

8)         posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,

9)         przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

10)       w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl lub na ww. adres pocztowy.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie Rektor po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Konkursowej.

 

Rektor może odstąpić od rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

 

REKTOR

prof. dr hab. Jacek Semaniak

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-05-07 10:45:00
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-05-07 10:45:20

Liczba wyświetleń strony: 1063

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka