OFERTA PRACY NA STANOWISKU 

ASYSTENTA (W GRUPIE PRACOWNIKÓW BADAWCZO-DYDAKTYCZNYCH)

 

Nazwa stanowiska:  asystent (w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych)

Liczba stanowisk: 2

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 13.10.2022 r.

Opis stanowiska pracy:

 

Wybrany kandydat zatrudniony na stanowisku asystenta  badawczo-dydaktycznego zobowiązany będzie do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej w dziedzinie nauk społecznych - nauki
o zarządzaniu i jakości na kierunkach logistyka i zarządzanie.

Ponadto, do obowiązków kandydata należało będzie aktywne branie udziału w działalności naukowej jednostki, w tym  publikowania dorobku naukowego w obszarze dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości.

 

Wymagania:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych lub posiadanie tytułu zawodowego magistra/magistra inżyniera lub równorzędny;
 • posiadanie udokumentowanego doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych lub posiadanie udokumentowanego publikacjami dorobku naukowego w obszarze dyscypliny nauk o zarządzaniu   i jakości, obejmującego  monografie naukowe, rozdziały w monografiach oraz artykuły w recenzowanych czasopismach (zgodnie z wykazami opracowanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce);
 • posiadanie kompetencji merytorycznych;
 • mile widziane doświadczenie w  prowadzeniu zajęć dydaktycznych;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz  Filii i Uczelni

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

Rozpoznawalny naukowiec (R2)

Uznany naukowiec (R3)

Wiodący naukowiec (R4)

 

Dziedzina/dyscyplina naukowa: 

nauki społeczne/nauki o zarządzaniu i jakości

 

Miejsce pracy:

Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim

Opis zadań:

 • Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu
  i jakości, których wyniki udokumentowane powinny być publikacjami w wysoko punktowanych czasopismach w wykazie czasopism naukowych sporządzonym przez Polskie Ministerstwo Edukacji i Nauki, monografiach znajdujących się w ww. wykazie.
 • Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć na kierunku logistyka i zarządzanie (możliwość prowadzenia w języku angielskim).
 • Obowiązki organizacyjne: wykonywanie prac organizacyjnych na rzecz  Filii i Uczelni, takich jak pomoc w organizacji konferencji, seminariów, warsztatów, uczestnictwo w komisjach.

 

Dodatkowe informacje:

 1. forma zatrudnienia:  umowa o pracę
 2. wymiar etatu: pełny

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

14.11.2022 r.

Miejsce składania ofert:

Sekretariat Filii w Piotrkowie Trybunalskim, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Juliusza Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski

 

Forma:

aplikacje można składać osobiście, drogą pocztową lub w wersji elektronicznej na adres e-mail: filiapt@ujk.edu.pl

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 4. Ewentualnie - wykaz osiągnięć naukowych (tj. publikacje, patenty, zrealizowane projekty badawcze lub badawczo-rozwojowe, odbyte staże naukowe)
 5. formularz kandydata o zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku adiunkta https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html;

 

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

Sekretariat Filii w Piotrkowie Trybunalskim, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Juliusza Słowackiego 114/118, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 732 74 22, adres e-mail: filiapt@ujk.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoważne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, decyzję ostateczną w tej kwestii podejmuje Rektor UJK.

 

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
  3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
  4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
  5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.
 4. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).
 6. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku  z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych. 7) posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  a także
  2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych.
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

* - zał. nr 1 do polityki OTM-R

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-10-13
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-10-13 13:39:09
Data aktualizacji:2022-10-13 13:39:10

Liczba wyświetleń strony: 900

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka