OFERTA PRACY NA STANOWISKU

 

Asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Matematyki

 

Nazwa stanowiska:  Asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

Liczba stanowisk: 1

Nazwa jednostki: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK)

Miasto: Kielce

Link do strony www jednostki: www.ujk.edu.pl

Data publikacji ogłoszenia: 20.06.2022 r

Opis stanowiska pracy:

Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie matematyka oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów 

 

Wymagania:

1) Tytuł zawodowy magistra matematyki, matematyki stosowanej lub informatyki lub stopień naukowy doktora w dyscyplinie matematyki,

2)  Znajomość języka polskiego;

3) Zainteresowania naukowe w dziedzinach: analiza matematyczna, geometria; wskazana umiejętność podstaw programowania.

 

Profil pracownika (według OTM-R)*:

Naukowiec pierwszego stopnia (R1)

Rozpoznawalny naukowiec (R2)

Uznany naukowiec (R3)

Wiodący naukowiec (R4)

 

Dziedzina/dyscyplina naukowa:

Dziedzina Nauk Ścisłych i Przyrodniczych,  Dyscyplina: Matematyka

 

Miejsce pracy:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,  Katedra Matematyki, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce

 

Opis zadań:

Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie matematyka oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów, zaangażowanie w działalności organizacyjnej w Katedrze 

 

Dodatkowe informacje:

1) forma zatrudnienia: umowa o pracę

2) wymiar etatu: pełny etat. 

 

Termin składania ofert (format: RRRR-MM-DD GG:MM):

2022-07-20 23:50

 

Forma/miejsce składania ofert:

Dokumenty w formie papierowej należy wysłać na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Katedra Matematyki, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce

 

Wymagane dokumenty:

1)  CV;

2)  List motywacyjny;

3)  Dyplomy potwierdzające posiadane kwalifikacje, Odpis dyplomu o nadaniu tytułu magistra lub stopnia doktora (ze stroną określającą specjalizację);

4)  Wykaz osiągnięć naukowych (tj. publikacje, patenty, zrealizowane projekty badawcze lub badawczo-rozwojowe, odbyte staże naukowe);

5)  Podanie o zatrudnienie skierowane do J.M. Rektora.

6)   Kwestionariusz osobowy: https://www.ujk.edu.pl/Formularze_sprawy_kadrowe.html

  1. Formularz kandydata: https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_118_2020.html
  2. Opinia promotora pracy magisterskiej lub samodzielnego pracownika naukowego o dotychczasowej pracy dydaktycznej i naukowej kandydata.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Dane kontaktowe osoby udzielającej kandydatom informacji dotyczących konkursu:

Grzegorz Łysik, e-mail: glysik@ujk.edu.pl, tel. +(48) 413496253

 

Wymagane klauzule przewidziane odpowiednimi przepisami prawa:

Rozstrzygnięcie konkursu nie jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy z Uniwersytetem
Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ostateczną decyzję podejmie J.M. Rektor.  

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż z chwilą podjęcia pracy
w UJK będzie ono podstawowym miejscem zatrudnienia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl.

2) podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

c) art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),

d) art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),

e) art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy).

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy.

 4) podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody).

6) odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych.

7) posiada Pani/Pan prawo do: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także b) prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.

8) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9) w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

* - zał. nr 1 do polityki OTM-R

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-06-20
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-06-20 12:28:05
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2022-06-20 12:30:12

Liczba wyświetleń strony: 480

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka