REKTOR

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 

ogłasza konkurs na funkcję kierowniczą

 

Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych 

na kadencję 2024-2028

 

Na podstawie § 85 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na funkcję kierowniczą Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

 

Do konkursu może przystąpić osoba:

 1. spełniająca wymogi do pełnienia funkcji kierowniczej w rozumieniu ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj.:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nie była karana karą dyscyplinarną,
  5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 1. niepełniąca funkcji organu jednoosobowego lub niebędąca członkiem organu kolegialnego innej uczelni ani niebędąca założycielem uczelni niepublicznej;
 2. zatrudniona w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jako podstawowym miejscu pracy;
 3. posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z dziedziny/dyscypliny naukowej, dla której jednostka jest właściwa, lub osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, która złożyła oświadczenie o  przypisaniu do dziedziny/dyscypliny naukowej, dla której jednostka jest właściwa;
 4. posiadająca udokumentowany dorobek w działalności naukowej, dydaktycznej oraz  organizacyjnej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o powołanie do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych;
 2. dokument/y potwierdzający/e posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego z dziedziny/dyscypliny naukowej, dla której jednostka jest właściwa, lub dokument/y potwierdzający/e posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego wraz z kopią oświadczenia o przypisaniu do dziedziny/dyscypliny naukowej, dla której jednostka jest właściwa;
 3. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 4. koncepcja działalności jednostki;
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie o możliwości pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia;
 6. formularz oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w  dodatkowo zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem oświadczenie lustracyjne imię i nazwisko kandydata lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego imię i nazwisko kandydata); albo  odręczna informacja/wydruk opatrzona/y własnoręcznym podpisem, że kandydat nie składa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, gdyż urodził się po dniu 31 lipca 1972  r.

 

Dokumenty na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą konkursu, na który są składane: „Konkurs na Dziekana Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych”. W  zamkniętej kopercie zawierającej dokumenty na konkurs winna się znajdować dodatkowo zamknięta koperta zawierająca formularz oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego albo informacja, że kandydat nie składa oświadczenia lustracyjnego lub  informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, gdyż urodził się po dniu 31 lipca 1972  r.

 

Termin ogłoszenia konkursu: 6 czerwca 2024 r.

Dokumenty należy składać w Dziale Kadr Uczelni, (Rektorat, Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój 106) w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2024 r. do godz.15.30.

 

Komisja zawiadamia kandydata o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, za  pośrednictwem poczty elektronicznej (lub telefonicznie), nie później niż na  dwa dni przed jej terminem.

 

Niestawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną powoduje wykluczenie tego kandydata z  postępowania konkursowego.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – do dnia 28 czerwca 2024 r.

 

Rektor

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Stanisław Głuszek

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) – RODO, niniejszym informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail:kancelaria@ujk.edu.pl;
 2. podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
 1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze),
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych),
 4. art. 9 ust. 2 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej),
 5. art. 9 ust. 2 lit. h RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej lub medycyny pracy);
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zatrudnienia, zapewnienia świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwa i organizacji pracy;
 2. podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w przepisach prawa, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w odrębnych przepisach prawa oraz do czasu odwołania zgody (w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody);
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa
  oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora w związku
  z wykonywaniem powierzonego im zadania na podstawie zawartej umowy powierzenia danych;
 5. posiada Pani/Pan prawo do:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa) lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a  także
 2. prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO;
 1. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych;
 2. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych UJK pisząc na adres e-mail: iod@ujk.edu.pl.

 

Dokumenty do pobrania:
Oświadczenie osoby kandydującej na funkcję kierowniczą Dziekana Wydziału.docx
Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2024-06-06
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2024-06-06 12:54:40
Rozmiar pliku:18.8 KB
Liczba pobrań:62
Wzór oświadczenia lustracyjnego.pdf
Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2024-06-06
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2024-06-06 12:54:40
Rozmiar pliku:241.9 KB
Liczba pobrań:80
Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.pdf
Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2024-06-06
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2024-06-06 12:54:40
Rozmiar pliku:167.2 KB
Liczba pobrań:87

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2024-06-06
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2024-06-06 12:54:39
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2024-06-06 15:24:44

Liczba wyświetleń strony: 88

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka