Nazwa wydziału

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Stanowisko

adiunkt

Dziedzina nauki

nauki fizyczne

Liczba etatów

1

Publikacja ogłoszenia do (data)

8.05.2019

Opis ogłoszenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 poz.1668).

 

Kandydat powinien posiadać:

 • tytuł zawodowy doktora w dyscyplinie fizyka
 • udokumentowany dorobek naukowy/publikacyjny z zakresu fizyki atomowej , ze szczególnym uwzględnieniem spektroskopii rentgenowskiej
 • udokumentowaną znajomość praktyczną metod spektrometrii promieniowania rentgenowskiego
 • doświadczenie dydaktyczne pozwalające na prowadzenie wykładów i zajęć laboratoryjnych z zakresu fizyki atomowej
 • W przypadku obcokrajowców wymagana jest udokumentowana podstawowa znajomość języka polskiego.

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora.
 2. Kwestionariusz osobowy.
 3. Życiorys zawodowy ze szczególnym uwzględnieniem informacji o wykształceniu oraz zainteresowaniach naukowych.
 4. Odpis dyplomu doktora fizyki.
 5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym.
 6. Wykaz publikacji.
 7. Inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji

 

Adres, pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Osobiście lub pocztą na adres:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Fizyki, pok. 59

ul. Świętokrzyska 15

25-406 Kielce

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu 12.06.2019 r. 

 

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowym sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

Pliki do pobrania:

Formularz

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-05-14 08:31:18
Data aktualizacji:2019-05-14 08:31:18

Liczba wyświetleń strony: 879

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka