Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2945

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ADP.2301.30.2020

DOSTAWA APARATURY NAUKOWEJ ADP.2301.30. 2020 Kielce, dnia 26.10.2020r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informujemy, że w dniu 26.10.2020 r. złożono nw. oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa aparatury naukowej” Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości 628.000 zł Podczas otwarcia ofert podano do wiadomości następujące informacje: Nr oferty Firma oraz adresy wykonawców Cena brutto w PLN Okres gwarancji Termin płatności/termin realizacji 1. PARTNER 4 MEDICINE Sp. Z o.o. Aleja Krasińskiego 20A, 64-100 Leszno 629 694,00 48 miesięcy 30 dni/ do 40 dni 2 MIRO Sp. z o.o. 03-808 Warszawa ul. Mińska 25B lok. U1 626.887,94 48 miesięcy 30 dni/ do 30 dni Jednocześnie Zamawiający informuje, że w/w Wykonawcy w ciągu 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-10-26 13:18:21 wyświetl szczegóły
2

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2301.3.2020 Budowa traktu światłowodowego oraz remont łącza światłowodowego

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1) budowa traktu światłowodowego łączącego wybrane lokalizacje UJK na terenie miasta Kielce na podstawie projektu numer T/PP/UJK/2/2018: a) Rektorat- Żeromskiego 5; b) Wydział Pedagogiki i Psychologii – Krakowska 11; 2) remont łącza światłowodowego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w lokalizacji Żeromskiego 5 w relacji pokój 102 (szafa dystrybucyjna) – Dawne Archiwum, pokój BHP (szafa dystrybucyjna).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2020-10-23 15:01:26 wyświetl szczegóły
3

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT z dnia 19.10.2020r. ADP.2301.3.2020

DOT: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa traktu światłowodowego oraz remont łącza światłowodowego”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-10-22 15:15:40 wyświetl szczegóły
4

ADP.2301.44.2020 - Informacja z otwarcia ofert

DOSTAWA I MONTAŻ LABORATORIUM DO PRAKTYCZNEJ NAUKI PROCESU TŁUMACZENIA NA POTRZEBY UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-10-21 11:39:10 wyświetl szczegóły
5

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ. Postepowanie nr ADP.2301.36.2020

Roboty remontowo – budowlane hallu i pomieszczeń w budynku „A” i „B” oraz łącznika „Collegium Medicum” w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 19 A

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
EKO-BUD Hurtownia i Usługi Budowlane Bogdan Wójcik
al. Jana Pawła II 61 lok.32
01-031 Warszawa
mazowieckie
2020-10-20 14:11:57 wyświetl szczegóły
6

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania w stosunku do częsci 2 postepowania ADP.2301.34.2020

Część 2 dostawa sprzętu dla Biblioteki Uniwersyteckiej UJK – Zamawiający unieważnia postepowanie w stosunku do części nr 2 w oparciu o art. 93 ust 1 pkt 1 tzn. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Framko 2 spółka jawna J.Strykowski, S.Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 15429,47 zł w tym podatek VAT, termin realizacji 10 dni zamawiający odrzuca ofertę w oparciu o art. 89 ust 1 pkt 2 tzn. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 11800 zł brutto

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-10-19 13:16:10 wyświetl szczegóły
7

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2301.34.2020

WYNIK POSTĘPOWANIA Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone: - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 12.08.2020 pod numerem Dz.U. : 2020/S 155-378890 (wysłano do publikacji w dniu 07.08.2020r.) - na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 12.08.2020 r. - na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 12.08.2020 r. - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – dnia 12.08.2020r. Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej 21.09.2020 r. o godzinie 11.00 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu ADP.2301.34.2020 na „Dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Framko 2 Spółka Jawna J.Strykowski S.Miazga
ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2020-10-19 13:15:14 wyświetl szczegóły
8

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Nr sprawy ADP.2301.3.2020

Kielce, dnia 19.10.2020 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm), Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w dniu 19.10.2020 r. o godzinie 10:15 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa traktu światłowodowego oraz remont łącza światłowodowego”.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-10-19 10:48:05 wyświetl szczegóły
9

ADP.2301.37.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dostawa sprzętu komputerowego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-10-16 14:30:09 wyświetl szczegóły
10

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT ADP.2301.40.2020

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu ADP.2301.40.2020 na „na Przegląd, konserwację tj. utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji elektronicznych systemów zabezpieczenia obiektów Uczelni w zakresie Sygnalizacji Włamania i Napadu, Telewizji Dozorowej CCTV oraz Kontroli Dostępu” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.10.2020 r. pod numerem 594092-N-2020 z dnia 2020-10-07, zamieszczone w siedzibie i na stronie Zamawiającego: www.ujk.kielce.pl w dniu 07.10.2020 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 15.10.2020 o godzinie 11:00 Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej o godzinie 11.15

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-10-15 13:51:28 wyświetl szczegóły
11

ADP.2301.31.2020 - Unieważnienie postępowania

DOSTAWA I MONTAŻ LABORATORIUM DO PRAKTYCZNEJ NAUKI PROCESU TŁUMACZENIA NA POTRZEBY UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-10-07 15:23:31 wyświetl szczegóły
12

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. Nr sprawy ADP.2301.36.2020

Znak sprawy: ADP.2301.36.2020 Kielce, dnia 5.10.2020 r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 1843 ze zm), Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w dniu 5.10.2020 r. o godzinie 10:15 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Roboty remontowo – budowlane hallu i pomieszczeń w budynku „A” i „B” oraz łącznika „Collegium Medicum” w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 19 A”.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-10-05 10:55:30 wyświetl szczegóły
13

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - zawarciu umowy ADP.2301.29.2020

30/09/2020 S190 I.II.IV.V.V.V.VI. Polska-Kielce: Urządzenia medyczne 2020/S 190-458606 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania Dostawy Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5 Miejscowość: Kielce Kod NUTS: PL721 Kielecki Kod pocztowy: 25-369 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Barbara Kotras E-mail: bkotras@ujk.edu.pl Tel.: +48 413497296 Faks: +48 413445615 Adresy internetowe: Główny adres: www.ujk.edu.pl I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej Inny rodzaj: uczelnia publiczna I.5)Główny przedmiot działalności Edukacja Sekcja II: Przedmiot II.1)Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1)Nazwa: Dostawa urządzeń medycznych Numer referencyjny: ADP.2301.29.2020 II.1.2)Główny kod CPV 33100000 Urządzenia medyczne II.1.3)Rodzaj zamówienia Dostawy II.1.4)Krótki opis: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych dla Collegium Medicum UJK w Kielcach, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Cz. I: 1. lampa operacyjna – 1 szt.; 2. aparat do znieczulenia – 1 szt.; 3. kolumna anestezjologiczna – 1 szt.; 4. kardiomonitor – 1 szt.; 5. most – OIT pediatryczny – 1 szt.; 6. most – OIT dla dorosłych – 1 szt.; 7. panel medyczny ścienny – 3 szt. wraz z montażem ww. urządzeń. Cz. II: 1. respirator stacjonarny – 2 szt.; 2. respirator transportowy – 1 szt. Cz. III: 1. lampa zabiegowa mobilna – 8 szt.; 2. inkubator – 1 szt. CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne, 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe, 51500000-7 Usługi instalowania maszyn i urządzeń. II.1.6)Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: tak II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 668 048.58 PLN II.2)Opis II.2.1)Nazwa: Dostawa urządzeń medycznych Część nr: 1 II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000 Urządzenia medyczne II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL721 Kielecki Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19 II.2.4)Opis zamówienia: 1. lampa operacyjna – 1 sztuka; 2. aparat do znieczulenia – 1 sztuka; 3. kolumna anestezjologiczna – 1 sztuka; 4. kardiomonitor – 1 sztuka; 5. most – OIT pediatryczny – 1 sztuka; 6. most – OIT dla dorosłych – 1 sztuka; 7. panel medyczny ścienny – 3 szt., wraz z montażem ww. urządzeń. II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40 II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą: Medicus – Centrum Symulacji Medycznej UJK. II.2.14)Informacje dodatkowe II.2)Opis II.2.1)Nazwa: Dostawa urządzeń medycznych Część nr: 2 II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000 Urządzenia medyczne II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL721 Kielecki Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19 II.2.4)Opis zamówienia: 1. respirator stacjonarny – 2 sztuki; 2. respirator transportowy – 1 sztuka. II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40 II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą: Medicus – Centrum Symulacji Medycznej UJK. II.2.14)Informacje dodatkowe II.2)Opis II.2.1)Nazwa: Dostawa urządzeń medycznych Część nr: 3 II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33100000 Urządzenia medyczne II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL721 Kielecki Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19 II.2.4)Opis zamówienia: 1. lampa zabiegowa mobilna – 8 sztuk; 2. inkubator – 1 sztuka. II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 40 II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą: Medicus – Centrum Symulacji Medycznej UJK. II.2.14)Informacje dodatkowe Sekcja IV: Procedura IV.1)Opis IV.1.1)Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 135-331880 IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 Nazwa: Dostawa urządzeń medycznych Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2)Udzielenie zamówienia V.2.1)Data zawarcia umowy: 22/09/2020 V.2.2)Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Dräger Polska Sp. z o.o. Adres pocztowy: ul. Posag 7 Panien 1 Miejscowość: Warszawa Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa Kod pocztowy: 02-495 Państwo: Polska Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 370 130.69 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 392 526.00 PLN V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 Nazwa: Dostawa urządzeń medycznych Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2)Udzielenie zamówienia V.2.1)Data zawarcia umowy: 22/09/2020 V.2.2)Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Dräger Polska Sp. z o.o. Adres pocztowy: ul. Posag 7 Panien 1 Miejscowość: Warszawa Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa Kod pocztowy: 02-495 Państwo: Polska Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 198 864.00 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 150 012.00 PLN V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 Nazwa: Dostawa urządzeń medycznych Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2)Udzielenie zamówienia V.2.1)Data zawarcia umowy: 22/09/2020 V.2.2)Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Dräger Polska Sp. z o.o. Adres pocztowy: ul. Posag 7 Panien 1 Miejscowość: Warszawa Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa Kod pocztowy: 02-495 Państwo: Polska Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 99 053.89 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 113 400.00 PLN V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3)Informacje dodatkowe: W miejscu gdzie podano całkowitą końcową wartość umowy/części wpisano kwoty wraz z podatkiem VAT. VI.4)Procedury odwoławcze VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.3)Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i pkt 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej). VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 25/09/2020

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-09-30 10:23:13 wyświetl szczegóły
14

ADP.230135.2020 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Rozbudowa Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania (obecna nazwa: Wydział Prawa i Nauk Społecznych)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-09-28 13:22:12 wyświetl szczegóły
15

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT ADP.2301.34.2019

ADP.2301.34.2019 Kielce, dnia 21.09.2020 PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu ADP.2301.34.2020 na „Dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone: - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 12.08.2020 pod numerem Dz.U. : 2020/S 155-378890 (wysłano do publikacji w dniu 07.08.2020r.) - na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 12.08.2020 r. - na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 12.08.2020 r. - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – dnia 12.08.2020r. Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej 21.09.2020 r. o godzinie 11.00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-09-21 11:37:21 wyświetl szczegóły
16

ADP.2301.35.2020 - Informacja z otwarcia ofert

"Rozbudowa Wydziału Prawa Administracji i Zarządzania (obecna nazwa: Wydział Prawa i Nauk Społecznych)"

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-09-21 11:30:08 wyświetl szczegóły
17

INFORMACJA O WYNIKU ADP>2301.29.2020

Dostawa urządzeń medycznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-09-21 10:47:58 wyświetl szczegóły
18

informacja o udzieleniu zamówienia ADP.2301.27.2020

Dostawa aparatury naukowej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-09-16 12:23:19 wyświetl szczegóły
19

informacja o udzieleniu zamówienia ADP.2301.26.2020

dostawa sprzętu dydaktycznego dla pracowni specjalistycznych w Collegium Medicum UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-09-16 12:17:04 wyświetl szczegóły
20

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu nr ADP.2301.33.2020

Zagospodarowanie terenów zielonych wokół budynku Rektoratu UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
EXOTICA Tomasz Kowalski
Ul. Jańczuka 23
28-230 Połaniec
świętokrzyskie
2020-09-16 10:52:43 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka