Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2904

Strona: ||<< 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
201

Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia DP.2301.15.2019

Usługa dostępu do platformy zdalnego nauczania dla UJK w Kielcach. Przedmiotem zamówienia jest usługa dostępu do platformy zdalnego nauczania w „chmurze” lub na serwerze Wykonawcy, wraz z licencją na wszystkie wymagane funkcjonalności, stworzeniem repozytorium danych, utrzymaniem i asystą techniczną oraz przeprowadzeniem szkoleń.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2019-06-24 12:39:10 wyświetl szczegóły
202

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.14.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego wyposażenia, postępowanie pn. „Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Część I: Aparatura do analizy ekspresji genów typu Western Blot 1 kpl. Część II: Aparatura do REAL Time PCR z oprzyrządowaniem 1 kpl. Część III: Wózek reanimacyjny z akcesoriami dla dzieci 1 sztuka Kod CPV: 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne 33120000-7 Systemy rejestrujące i urządzenia badawcze 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2019-06-24 08:45:47 wyświetl szczegóły
203

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DP.2301.24.2019

wykonanie i dostawa mebli dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PPHU STUDIO 7 Piotr Chodakowski
Miąsowa 19
28-305 Sobków
świętokrzyskie
2019-06-17 10:02:18 wyświetl szczegóły
204

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu pn." Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odzieży ochronnej" (DP.2301.28.2019)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce, 14.06.2019r Ul. Żeromskiego 5 25-369 Kielce INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje informację z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odzieży ochronnej”, oznaczenie sprawy DP.2301.28.2019. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Nr i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Nr i nazwa działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014 - 2020. Tytuł projektu: „Każdy może zostać naukowcem 2” I.NAZWA I NUMER NADANY ZAMÓWIENIU: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odzieży ochronnej, oznaczenie sprawy DP.2301.28.2019. II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odzieży ochronnej z podziałem na części: Część 1 Dostawa odzieży ochronnej : 1) okulary ochronne – 30 szt., 2) fartuchy flizelinowe -120 szt., 3) rękawice nitrylowe – 12 opakowań. Część 2 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: 1)Mieszadło magnetyczne z czujnikiem Pt 1000, prętem i klemą- 1szt. 2)Przenośny /laboratoryjny przyrząd wielofunkcyjny wraz z elektrodą oraz czujnikiem konduktometrycznym – 1szt. Część 3 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: 1)Lampa UV z selektorem długości fali (365nm/254 nm) o mocy 15W– 1 szt. III.DATA I GODZINA OTWARCIA OFERT: 14.06.2019r. godz.11:15. Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia podana bezpośrednio przed otwarciem ofert : Część 1 -brutto 2.648,64 zł Część 2 - brutto 8.089,56 zł Część 3 - brutto 3.904,02 zł IV.W wymaganym terminie tj. do dnia 14.06.2019r do godz.11:00 wpłynęły następujące oferty: Część 1 zamówienia OFERTA NR 1 TESORA Grażyna Tomaszek; 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasztanowa 5; z ceną brutto 1437,21 zł; termin realizacji zamówienia: 6 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy; okres rękojmi: zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ; termin płatności: 30 dni. OFERTA NR 2 Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND”; 73-110 Stargard, ul. Usługowa 3; z ceną brutto 586,26 zł; termin realizacji zamówienia: 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy; okres rękojmi: zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ; termin płatności: 30 dni. Część 2 zamówienia OFERTA NR 1 Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND”; 73-110 Stargard, ul. Usługowa 3; z ceną brutto 6926,13 zł; termin realizacji zamówienia: 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy; okres rękojmi: zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ; okres gwarancji: 24 miesiące; termin płatności: 30 dni. Część 3 zamówienia OFERTA NR 1 TESORA Grażyna Tomaszek; 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasztanowa 5; z ceną brutto 4268,72 zł; termin realizacji zamówienia: 10 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy; okres rękojmi: zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ; okres gwarancji: 24 miesiące; termin płatności: 30 dni. OFERTA NR 2 Alfachem Sp. z o.o.; 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3; z ceną brutto 4059,00 zł; termin realizacji zamówienia: 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy; okres rękojmi: zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ; okres gwarancji: 24 miesiące; termin płatności: 30 dni.

(pusty)
(pusty)

brak
brak

2019-06-14 13:34:17 wyświetl szczegóły
205

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DP.2301.23.2019

dostawa mebli dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK w Kielcach Znak: DP.2301.23.2019 Kielce, dnia 11.06.2019 r. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Dotyczy: Znak postępowania: DP.2301.23.2019 „Dostawa mebli dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego" Stosownie do postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający tj. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest „Dostawa mebli dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W ww. postępowaniu złożono n/w oferty: Nr oferty Firma oraz adresy wykonawców Cena brutto w PLN Okres gwarancji Termin płatności/termin realizacji 1 Tronus Polska Sp. z o.o. Ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa 67.037,46 60 miesięcy 30 dni / 40 dni 2 Domi Styl Maciej Banaszek Minkowice 206 21-007 Mełgiew 48.887,58 60 miesięcy 30 dni/ 40 dni 3 W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk Ul. Pokoju 8a/7 40-859 Katowice 50.684,61 61 miesięcy 30 dni/ 40 dni 4 Lobby Meble s.c. Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik Ul. Pod Fortem 2F 31-302 Kraków 28.400,70 +40 miesięcy 30 dni/ 40 dni 5 ALNAG Barbara Wróbel Ul. Księcia Józefa 54a 30-206 Kraków 44.398,08 60 miesięcy 30 dni/ 40 dni Postępowanie prowadzono z zastosowaniem art.24 aa PZP. Oceny ofert dokonano w oparciu o kryteria przyjęte w tym postępowaniu tj. 1 cena brutto 60% 60 2 Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi 40% 40 Z postępowania odrzucono ofertę nr 4 Lobby Meble s.c. Tomasz Madlewski, Krzysztof Łudzik Ul. Pod Fortem 2F; 31-302 Kraków w oparciu o art. 89 ust.1 pkt.4 tzn. oferta zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Zamawiający zgodnie z art.90 ust.1 zwrócił się do tego wykonawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Wykonawca poinformował zamawiającego, ze uchyla się od złożenia tych wyjaśnień. Pozostałe oferty zostały ocenione następująco: Nr oferty Firma oraz adresy wykonawców Cena brutto w PLN Liczba punktów w kryterium 1) Liczba punktów w kryterium 2) Łączna liczba punktów 4 ALNAG Barbara Wróbel Ul. Księcia Józefa 54a 30-206 Kraków 44.398,08 60 12 72 2 Domi Styl Maciej Banaszek Minkowice 206 21-007 Mełgiew 48.887,58 54,49 12 66,49 3 W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk Ul. Pokoju 8a/7 40-859 Katowice 50.684,61 52,56 13 65,56 1 Tronus Polska Sp. z o.o. Ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa 67.037,46 39,74 12 51,74 Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy. Umowa z wybranym wykonawcą, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie podpisana zgodnie z art. 94 ust.1 pkt. 2) PZP po upływie 5 dni, licząc od dnia przesłania niniejszego pisma.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ALNAG Barbara Wróbel
Kraków
ul. Księcia Józefa 54a
30-206 Kraków
małopolskie
2019-06-11 10:54:57 wyświetl szczegóły
206

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu pn." Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych" (DP.2301.21.2019)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Część 1 Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Chemii Część 2 Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Biologii Część 3 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Część 4 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Część 5 NAZWA: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Biologii

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2019-06-07 13:39:30 wyświetl szczegóły
207

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2310.24.2019

Wykonanie i dostawa mebli Kielce, dnia 6.06.2019r. . Znak: DP.2301.24.2019 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w imieniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, że w dniu 6.06.2019r. o godzinie 10:15 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie i dostawa mebli dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” Podczas otwarcia ofert podano do wiadomości następujące informacje: Nr oferty Firma oraz adresy wykonawców Cena brutto w PLN Okres gwarancji/ rękojmi termin wykonania; warunki płatności; 1 Domi Styl Maciej Banaszek Minkowice 206 21-007 Mełgiew 27978,81 36 miesięcy; Na zawiasy i prowadnice 48 miesięcy 60 dni/30 dni 2 PPHU Studio 7 Piotr Chodakowski Miąsowa 19 28-305 Sobków 28650,00 48 miesięcy; na zawiasy i prowadnice 72 miesiące 60 dni/ 30 dni 3 Starimex Meble Jerzy Kwiatek Ul. Niepodległości 78 26-110 Skarżysko-Kamienna UWAGA: Oferta( 1 strona) przysłana mailem 29000,00 36 miesięcy na wszystkie elementy meble i okucia Bark informacji Zamawiający poinformował przed otwarciem ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 29.029,99 zł. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w/w Wykonawcy w ciągu 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-06-06 10:52:16 wyświetl szczegóły
208

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (DP.2301.23.2019)

Dostawa mebli dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-05-30 10:53:29 wyświetl szczegóły
209

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.18.2019

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych z podziałem na części: Część 1 Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych Część 2 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych . Część 3 Dostawa odzieży ochronnej. Część 4 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. Część 5 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2019-05-29 14:24:28 wyświetl szczegóły
210

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - nuemr sprawy DP.2301.14.2019

Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-05-28 10:31:54 wyświetl szczegóły
211

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.19.2019

Publikację ogłoszeń prasowych w gazecie codziennej w formie dodatku

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Polska Press Sp. z o.o., Oddzi. w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 4
25-516 Kielce
świętokrzyskie
2019-05-23 10:02:11 wyświetl szczegóły
212

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.15.2019

Usługa dostępu do platformy zdalnego nauczania dla UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ASSECO DATA SYSTEMS S.A.
ul. Podolska nr 21
81-321 Gdynia
pomorskie
2019-05-22 09:30:44 wyświetl szczegóły
213

WYNIK POSTĘPOWANIA DP.2301.18.2019 w części 1 i 2 zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych Oznaczenie sprawy: DP.2301.18.2019 Część 1 Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych Część 2 Dostawa akcesoriów laboratoryjnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Alfachem sp. z.o.o.
Poznań ul. Unii Lubelskiej 3
61-249 Poznań
wielkopolskie
2019-05-22 08:48:32 wyświetl szczegóły
214

DP.2301.22.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Roboty budowlane dotyczące budowy Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego "KARTEL" S.A.
ul. Przemysłowa 8
28-300 Jędrzejów
świętokrzyskie
2019-05-20 11:12:19 wyświetl szczegóły
215

WYNIK POSTĘPOWANIA DP.2301.18.2019 w części 3,4 i 5 zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa odczynników i drobnych akcesoriów laboratoryjnych Oznaczenie sprawy: DP.2301.18.2019 Część 3 Dostawa odzieży ochronnej Część 4 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego. Część 5 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego.

(pusty)
(pusty)

brak
brak

2019-05-15 15:03:34 wyświetl szczegóły
216

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.13.2019

Usługa rekrutacji na studia stacjonarne kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim oraz opieki socjalno-menadżerskiej w roku akademickim 2019/2020

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
BONIFACE Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Reja 1/7
60-826 Poznań
wielkopolskie
2019-05-13 12:44:51 wyświetl szczegóły
217

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DP.2301.20.2019

Wykonanie i dostawę mebli dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-05-13 12:14:23 wyświetl szczegóły
218

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2301.14.2019

"Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-05-13 11:32:31 wyświetl szczegóły
219

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postepowaniu na Dostawę i montaż ścianki aluminiowej wewnętrznej z drzwiami w budynku Centrum Języków Obcych ul. Świętokrzyska 21D , Kielce

Dostawę i montaż ścianki aluminiowej wewnętrznej z drzwiami w budynku Centrum Języków Obcych ul. Świętokrzyska 21D , Kielce

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Eurobud Grupa sp.z.o.o.
Bustrowice 164 37-565 Roźwienica
37-565 Roźwienica
podkarpackie
2019-05-11 11:46:29 wyświetl szczegóły
220

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z konsolą do zarządzania. DP.2301.8.2019

Dostawa oprogramowania antywirusowego wraz z konsolą do zarządzania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis parametrów technicznych i dodatkowych wymagań, zostały opisane w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji – opis przedmiotu zamówienia. I. Ilość licencji oprogramowania antywirusowego: 2200 szt. gdzie co najmniej 25 % z tej puli można wykorzystać w ochronie systemów serwerowych. II. Ważność licencji: 3 lata od popisania umowy, ale nie wcześniej niż od 12.05.2019 r. ,kiedy wygasa licencja na poprzednie oprogramowanie antywirusowe. III. Jednodniowe szkolenie techniczne dla co najmniej 15 administratorów w siedzibie Zamawiającego. IV. Instalacja systemu antywirusowego w siedzibie zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. V. Jednodniowa asysta inżyniera Wykonawcy w wdrożeniu oprogramowania antywirusowego wraz z wdrożeniem całego systemu zarządzania - uruchomienie konsoli zarządzającej oprogramowaniem antywirusowym. VI. Asysta przy migracji do nowego systemu antywirusowego – co najmniej 8 godzin. VII. Wsparcie techniczne : bezpłatna pomoc techniczna w okresie ważności licencji świadczona przez przeszkolonego inżyniera w języku polskim w dni robocze w godz. 8 -16. VIII. Bezpłatna aktualizacja baz sygnatur wirusów oraz zakupionego oprogramowania w okresie ważności licencji. IX. Ważność licencji od 12.05.2019 r. kiedy wygasa licencja na poprzednie oprogramowanie antywirusowe X. Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, na oprogramowanie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PHU 4 Projekt
ul. Skarbka z Gór 25A lok 14 03-287 Warszawa
03-287 Warszawa
mazowieckie
2019-05-11 11:31:27 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka