Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2904

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
181

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.31.2019

Malowanie pomieszczeń w Domach Studenta UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PHU Alfa Paweł Kupisz
ul. Bp. Jaworskiego 14/23, Kielce
25-430 Kielce
świętokrzyskie
2019-07-24 14:58:29 wyświetl szczegóły
182

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.30.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest Wymiana kabin prysznicowych wraz z brodzikami. Przewiduje się niniejszy zakres prac : demontaż istniejących kabin prysznicowych wraz z bro-dzikami. Materiały z demontażu do utylizacji Roboty budowlane – wycięcie pasa glazury , wyrównanie powierzchni zaprawą , wykonanie izolacji przeciwwodnej podłoga/ściana do wysokości podciętej glazury, uzupełnienie ścian płytkami ceramicznymi Udrożnienie i czyszczenie przyłącza instalacji sanitarnej na odcinku od brodzika do pionu sanitarnego , uszczelnienie odpływów Ø50 przez strop lub ścianę Montaż brodzików – akrylowych wraz z syfonem i podłączeniem do instalacji sanitarnych , kwadratowych 90x90 cm, wysokość 18 cm, gładka antybakteryjna powierzchnia ułatwiająca czyszczenie, obudowa z dostępem do syfonu, Montaż kabin prysznicowych - kwadratowych 90x90cm ,wysokość max. 185 cm ( bez bro-dzika), podwójne rozsuwane drzwi , profile aluminiowe ( przyścienne regulowane) , szkło har-towane gr. min. 6,0 mm przezroczyste z powłoką ułatwiającą czyszczenie, min. 2 górne łoży-skowane rolki na każdych drzwiach z regulacją , min. 2 dolne łożyskowane rolki na każdych drzwiach z możliwością wypięcia, uszczelki magnetyczne Uszczelnienie brodzika i kabiny na połączeniu z glazurą, uszczelnienie silikonem połączenia glazury w narożnikach oraz miejsc montażu baterii

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PHU Alfa Paweł Kupisz
ul. Bp. Jaworskiego 14/23, Kielce
25-430 Kielce
świętokrzyskie
2019-07-24 10:42:37 wyświetl szczegóły
183

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu DP.2301.28.2019

Treść ogłoszenia Ogłoszenie nr 510152696-N-2019 z dnia 23-07-2019 r. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odzieży ochronnej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Nr i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Nr i nazwa działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój 2014 - 2020. Tytuł projektu: „Każdy może zostać naukowcem 2” Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 556865-N-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 14070000000000, ul. ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 497 277, e-mail dzp@pu.kielce.pl, faks 413 497 278. Adres strony internetowej (url): www.ujk.edu.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia publiczna SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odzieży ochronnej Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): DP.2301.28.2019 II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odzieży ochronnej z podziałem na części: Część 1 Kod CPV i nazwa 35113410-6 odzież ochrony biologicznej i chemicznej Dostawa odzieży ochronnej : 1) okulary ochronne – 30 szt., 2) fartuchy flizelinowe -120 szt., 3) rękawice nitrylowe – 12 opakowań. Część 2 Kod CPV i nazwa 38000000-5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: 1)Mieszadło magnetyczne z czujnikiem Pt 1000, prętem i klemą- 1szt. 2)Przenośny /laboratoryjny przyrząd wielofunkcyjny wraz z elektrodą oraz czujnikiem konduktometrycznym – 1szt. Część 3 Kod CPV i nazwa 38000000-5 sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego: 1)Lampa UV z selektorem długości fali (365nm/254 nm) o mocy 15W– 1 szt. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis parametrów technicznych i dodatkowych wymagań zawiera załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 3.Wymagany okres gwarancji został wskazany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia(załącznik nr 1 do SIWZ). 4. Wymagany okres rękojmi na przedmiot zamówienia : 24 miesiące - dot. wszystkich części (1-3). 5.Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu zamówienia wraz z wniesieniem do wskazanych przez zamawiającego pomieszczeń. 6.Przedmiot zamówienia musi posiadać: instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty oraz wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu materiałach. II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: tak II.5) Główny Kod CPV: 38000000-5 Dodatkowe kody CPV: 35113410-6 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa odzieży ochronnej IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 2153.36 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Chandlowe "Chemland" Zbigniew Bartczak Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Usługowa 3 Kod pocztowy: 73-110 Miejscowość: Stargard Kraj/woj.: zachodniopomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 586.26 Oferta z najniższą ceną/kosztem 586.26 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1437.21 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 6576.87 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo Techniczno-Handlowe "Chemland" Zbigniew Bartczak Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Usługowa 3 Kod pocztowy: 73-110 Miejscowość: Stargard Kraj/woj.: zachodniopomorskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 6926.13 Oferta z najniższą ceną/kosztem 6926.13 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6926.13 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/07/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 3174 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: TESORA Grażyna Tomaszek Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Kasztanowa 5 Kod pocztowy: 43-300 Miejscowość: Bielsko-Biała Kraj/woj.: śląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 4268.72 Oferta z najniższą ceną/kosztem 4059.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4268.72 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2019-07-23 15:27:25 wyświetl szczegóły
184

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia /zawarciu umowy w postępowaniu DP.2301.29.2019

TREŚĆ OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 510151446-N-2019 z dnia 22-07-2019 r. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: remont pomieszczeń w budynku dydaktycznym Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ul. Krakowskiej OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 558882-N-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 14070000000000, ul. ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 497 277, e-mail dzp@pu.kielce.pl, faks 413 497 278. Adres strony internetowej (url): www.ujk.edu.pl Adres profilu nabywcy: http://www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia publiczna SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: remont pomieszczeń w budynku dydaktycznym Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ul. Krakowskiej Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): DP.2301.29.2019 II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegajaca na remoncie pomieszczeń w budynku WPiA w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11,zgodnei z opisem pzredmotu zamówienia, przedmiarem robót oraz STWiORB, które stanowią załączniki do SIWZ, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu Zamawiającego, pozwalających na użytkowanie obiektu.Przedmiotem zamówienia jest remont pokoi biurowych i krotarzy, w tym: remont tynków wewnętrznych, sufitów i ścian (częściowy), nowe gładzie szpachlowe, malowanie, wymiana wykłądzin podłogowych, wymiana stolarki drzwiowej w budynku dydaktycnzym Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ul. Krakowskiej 11 w Kielcach. Pomieszczenia administracyjne i dydaktyczne pzreznaczone do remontu znajdują się w skrzydle "A" i "B" budynku. Są to pomieszczenia oraz korytarze I i II piętra Skrzydłą "A", korytarz na parterze Skrzydła "B" przy klatce ewakuacyjnej. Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane wynosi: minimum 60 miesiecy licząc od dnia odbioru końcowego. (Oferty zawierające okres gwarancji i rękojmi krótszy niż 60 meisięcy zostaną odrzucone). II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45453000-7, 45450000-6, 45410000-4, 45421131-1, 45431200-9, 45432100-5, 45442100-8, 45261320-3 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Wartość tych robót nie przekroczy 30% wartości zamówienia podstawowego. SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/07/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 1105691.06 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: : Andrzej Kęcki, przedsiębiorca działający pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe HEWANAG Andrzej Kęcki Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Zagnańska 220A Kod pocztowy: 25-563 Miejscowość: Kielce Kraj/woj.: świętokrzyskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 1189900.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 1189900.00 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1424498.73 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: Podana wyzej cena wybranej oferty jest ceną brutto, tzn. wraz z podatkiem Vat. IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe HEWANAG Andrzej Kęcki
ul. Zagnańska 220A
25-563 Kielce
świętokrzyskie
2019-07-22 15:08:32 wyświetl szczegóły
185

Wynik postępowania „obsługa techniczna urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych i pracujących w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” DP.2301.27.2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu obsługi technicznej urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych i pracujących w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2019-07-22 14:14:27 wyświetl szczegóły
186

Wynik postępowania Zakup, montaż i demontaż kabin prysznicowych i brodzików dla domu studenta DP.2301.30.2019

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.30.2019 na „Zakup, montaż i demontaż kabin prysznicowych i brodzików dla domu studenta” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 10.07.2019 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PHU Alfa Paweł Kupisz
ul. Bp. Jaworskiego 14/23, Kielce
25-430 Kielce
świętokrzyskie
2019-07-18 15:04:33 wyświetl szczegóły
187

Informacja z otwarcia ofert DP.2301.31.2019

Malowanie pomieszczeń w Domach Studenta UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-07-18 12:00:20 wyświetl szczegóły
188

WYNIK POSTĘPOWANIA DP.2301.28.2019

DP.2301.28.2019 Kielce, dnia 17.07.2019r. WYNIK POSTĘPOWANIA DP.2301.28.2019 Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odzieży ochronnej”, znak sprawy DP.2301.28.2019 Stosownie do postanowień art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z póź. zm.) Zamawiający, tj. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: CZEŚĆ 1 Dostawa odzieży ochronnej 1.W części 1 zamówienia wpłynęły 2 oferty nw. firm: OFERTA NR 1: TESORA Grażyna Tomaszek; 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasztanowa 5 OFERTA NR 2: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND”; 73-110 Stargard, ul. Usługowa 3 2.Za najkorzystniejszą w części 1 zamówienia została uznana oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND”; 73-110 Stargard, ul. Usługowa 3, która została oceniona w następujący sposób: 1) w kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia” oferta otrzymała 60 pkt., 2) w kryterium „termin realizacji” oferta otrzymała 30 pkt. Łącznie za wszystkie kryteria oferta otrzymała 90 pkt. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała łącznie największą liczbę punktów za kryteria oceny oferty określone w SIWZ. 3.OFERTA NR 1: TESORA Grażyna Tomaszek; 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasztanowa 5, otrzymała następująca liczbę punktów : 1) w kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia” 24,48 pkt., 2) w kryterium „termin realizacji” oferta otrzymała 40 pkt. Łącznie za wszystkie kryteria oferta otrzymała 64,48 pkt. CZEŚĆ 2 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 1.W części 2 zamówienia wpłynęła tylko jedna oferta firmy : Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND”; 73-110 Stargard, ul. Usługowa 3 i została uzna za najkorzystniejszą. 2.Oferta została oceniona w następujący sposób: 1) w kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia” oferta otrzymała 60 pkt., 2) w kryterium „termin realizacji” oferta otrzymała 0 pkt., Łącznie za wszystkie kryteria oferta otrzymała 60 pkt. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała łącznie największą liczbę punktów za kryteria oceny oferty określone w SIWZ . CZEŚĆ 3 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego 1.W części 3 zamówienia wpłynęły 2 oferty nw. firm: OFERTA NR 1 : TESORA Grażyna Tomaszek; 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasztanowa 5 OFERTA NR 2 : Alfachem Sp. z o.o.; 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3 2.Za najkorzystniejszą w części 3 zamówienia została uznana oferta nr 1 : TESORA Grażyna Tomaszek; 43-300 Bielsko-Biała, ul. Kasztanowa 5, która została oceniona w następujący sposób: 1) w kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia” oferta otrzymała 57,06 pkt., 2) w kryterium „termin realizacji” oferta otrzymała 20 pkt. Łącznie za wszystkie kryteria oferta otrzymała 77,06 pkt. Oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i uzyskała łącznie największą liczbę punktów za kryteria oceny oferty określone w SIWZ. 3. OFERTA NR 2 : Alfachem Sp. z o.o.; 61-249 Poznań, ul. Unii Lubelskiej 3, otrzymała następująca liczbę punktów : 1) w kryterium „cena brutto za przedmiot zamówienia” 60 pkt., 2) w kryterium „termin realizacji” oferta otrzymała 0 pkt. Łącznie za wszystkie kryteria oferta otrzymała 60 pkt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2019-07-17 15:13:22 wyświetl szczegóły
189

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy DP.2301.34.2019

Usługa wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej ZSI w części Uczelnia.XP

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2019-07-17 14:09:19 wyświetl szczegóły
190

Informacja z otwarcia ofert (oznaczenie sprawy: DP.2301.33.2019)

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót polegających na remoncie ogrodzenia wraz z montażem bram i szlabanów elektrycznych, wymianę krawężników, uporządkowanie terenów zielonych, wykonanie nasadzeń, wyznaczenie miejsc parkingowych.

(pusty)
(pusty)

brak
brak

2019-07-15 15:01:33 wyświetl szczegóły
191

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.32.2019

jak niżej w treści ogłoszenia

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Usług Porządkowych MAAG Krzysztof Buszko
ul. Hauke Bosaka 1
Kielce
25-217 Kielce
świętokrzyskie
2019-07-11 15:26:35 wyświetl szczegóły
192

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (postępowanie DP.2301.21.2019 Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych)

Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Część 1 Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Chemii Część 2 Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Biologii Część 3 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Część 4 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Część 5 NAZWA: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Biologii

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
wg wyżej podanego pisma
wg wyżej podanego pisma

2019-07-11 09:52:05 wyświetl szczegóły
193

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.30.2019

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.30.2019 na „Zakup, montaż i demontaż kabin prysznicowych i brodzików dla domu studenta ” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 10.07.2019 o godzinie 10:00 1) PHU Alfa Paweł Kupisz ul. Bp. Jaworskiego 14/23, 25-430 Kielce z zaoferowaną kwotą brutto 163794,00 zł brutto. Gwarancja 36 miesięcy,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-07-10 12:16:04 wyświetl szczegóły
194

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DP.2301.29.2019

Remont pomieszczeń w budynku Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Andrzej Kęcki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe HEWANAG
Kielce
ul. Zagnańska 220A
25-563 Kielce
świętokrzyskie
2019-07-09 14:07:27 wyświetl szczegóły
195

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT _ dot. DP.2301.29.2019

Remont pomieszczeń w budynku WPiA Znak postępowania: DP.2301.29.2019 „Remont pomieszczeń w budynku dydaktycznym Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ul. Krakowskiej” Kielce 3.07.2019r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w imieniu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, że w dniu 3.07.2019 r. o godzinie 10:15 nastąpiło otwarcie ofert, które zostały złożone do prowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont pomieszczeń w budynku dydaktycznym Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego przy ul. Krakowskiej” Podczas otwarcia ofert podano do wiadomości następujące informacje: Nr oferty Firma oraz adresy wykonawców Cena brutto w PLN Okres gwarancji Termin płatności/termin realizacji 1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe HEWANAG Andrzej Kęckiul. Zagnańska 220A 25-563 Kielce 1.189.900,00 100 30dni/wg SIWZ 2 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe „HOTEX” Marek i Tomasz Snopek Sp.j. Ul. Batalionów Chłopskich 57A 25-671 Kielce 1.424.498,73 60 30 dni/wg SIWZ Zamawiający poinformował przed otwarciem ofert, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć: 1.360.000,00 zł brutto.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-07-03 10:45:00 wyświetl szczegóły
196

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. DP.2301.24.2019

Wykonanie i dostawa mebli Ogłoszenie nr 510132445-N-2019 z dnia 01-07-2019 r. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Wykonanie i dostawa mebli OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu Numer i nazwa Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Numer i nazwa Działania: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Tytuł projektu: SIMED - symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych - program rozwojowy UJK w Kielcach Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 553274-N-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 14070000000000, ul. ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 497 277, e-mail dzp@pu.kielce.pl, faks 413 497 278. Adres strony internetowej (url): www.ujk.edu.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia publiczna SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa mebli Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): DP.2301.24.2019 II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na wymiar, dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach wskazanych przez zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Zabudowa meblowa medyczna do Sali Wysokiej Wierności Pielęgniarskiej B101 Zestaw Mebli A; szafki dolne z blatem5; B Szafki dolne z trzema szufladami 4; C Szafki górne wiszące 9; D Blat meblowy. Meble biurowe do pomieszczenia Kontrolnego dla Sali Wysokiej Wierności Pielęgniarskiej B102 Zestaw mebli A Biurko z blatem 1; B Biurko z blatem 1. Meble biurowe do pomieszczenia Kontrolnego dla Sali Wysokiej Wierności Położniczej - salaB103 Zestaw mebli A Biurko z blatem 1; Biurko z blatem 1; Zabudowa meblowa do Sali Wysokiej Wierności Położniczej B105 Zestaw mebli A Szafki dolne z blatem 4; B Szafki dolne z trzema szufladami 3; C Szafki górne wiszące 7; D Blat meblowy. Zabudowa meblowa medyczna do Sali OSCE Położniczej B112 Zestaw mebli A Szafki dolne z blatem 2; B Szafki dolne z trzema szufladami 1; C Blat meblowy. Zabudowa meblowa medyczna do Sali Położniczej B113 Zestaw Mebli ASzafki dolne z baletem 2; B Szafki dolne z trzema szufladami 1; C Blat meblowy. Zabudowa meblowa medyczna do Sali OSCE Pielęgniarskiej B115 Zestaw mebli A Szafki dolne z blatem 2; B Szafki dolne z trzema szufladami 1; C Blat meblowy. zabudowa meblowa medyczna do sali OSCE Pielęgniarskiej B116 Zestaw mebli A Szafki dolne z blatem2; B Szafki dolne z trzema szufladami 1; C Blat meblowy. II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3 Dodatkowe kody CPV: 39130000-2, 39121000-6, 39141300-5 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/06/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 23601.62 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 3 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Piotr Chodakowski PPHU Studio 7 Email wykonawcy: Adres pocztowy: Miąsowa 19 Kod pocztowy: 28-305 Miejscowość: Sobków Kraj/woj.: świętokrzyskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 28650.00 Oferta z najniższą ceną/kosztem 27978.81 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29000.00 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: Cena wybranej oferty 28650,00 podana jst wraz z podatkiem Vat (brutto) IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PPHU STUDIO 7 Piotr Chodakowski
Miąsowa 19
28-305 Sobków
świętokrzyskie
2019-07-01 11:39:32 wyświetl szczegóły
197

Informacja o unieważnieniu postępowania (nr referencyjny: DP.2301.26.2019)

Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym oraz nasadzenia roślinne na placu przy Rektoracie ul. Żeromskiego 5

brak
brak

(pusty)
(pusty)

2019-06-28 16:55:04 wyświetl szczegóły
198

Informacja o wyniku postępowania "Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych", nr referencyjny: DP.2301.21.2019

Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych, nr referencyjny: DP.2301.21.2019 Zamówienie zostało podzielone na części: Część 1 Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Chemii Część 2 Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Biologii Część 3 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Część 4 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Część 5 NAZWA: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla Instytutu Biologii

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
według poniżej podanego pisma
według niżej podanego pisma

2019-06-28 16:37:31 wyświetl szczegóły
199

ogłoszenie u udzieleniu zamówienia - DP.2301.23.2019

Dostawa mebli dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK w Kielcach Ogłoszenie nr 510129912-N-2019 z dnia 27-06-2019 r. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Dostawa mebli dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK w Kielcach OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Nazwa projektu lub programu INWESTYCJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Innowacje i nauka; Tytuł projektu MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony zdrowia. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 546880-N-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 540102684-N-2019 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 14070000000000, ul. ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 497 277, e-mail dzp@pu.kielce.pl, faks 413 497 278. Adres strony internetowej (url): www.ujk.edu.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia publiczna SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK w Kielcach Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): DP.2301.23.2019 II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli: Lp nazwa Ilość 1 Fotel biurowy 22 szt 2 Krzesło 20 szt 3 Biurko+kontener 3 kpl 4 Biurko+kontener 1 kpl 5 Biurko 5 szt 6 Biurko+kontener 1 kpl 7 Komoda na dokumenty 2 szt 8 Komoda na dokumenty 1 szt 9 Komoda na dokumenty 1 szt 10 Szafa na dokumenty 1 szt 11 Biurko 2 szt II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3 Dodatkowe kody CPV: 39130000-2, 39121000-6, 39141300-5, 39120000-0 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: dostawa mebli IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 64674.80 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 5 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Barbara Wróbel ALNAG Barbara Wróbel Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Księcia Józefa 54a Kod pocztowy: 30-206 Miejscowość: Kraków Kraj/woj.: małopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 44398.08 Oferta z najniższą ceną/kosztem 28400.70 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 67037.46 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: podana cena wybranej oferty i cena najniższ oraz najwyższa są cenami brutto (wraz z podatkiem Vat 23%) IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ALNAG Barbara Wróbel
Kraków
ul. Księcia Józefa 54a
30-206 Kraków
małopolskie
2019-06-27 11:38:48 wyświetl szczegóły
200

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2301.27.2019

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu obsługi technicznej urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zamontowanych i pracujących w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-06-24 14:07:49 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka