Deklaracja dostępności

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do: strony internetowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Data publikacji strony internetowej: maj 1998

Data ostatniej istotnej aktualizacji: październik 2012

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 1. pochodzą z różnych źródeł,
 2. są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 3. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 4. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
 5. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 1. niektóre filmy i fotografie zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 2. niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowe

 

Data sporządzenia Deklaracji:  2020-03-19; data ostatniej aktualizacji 2021-03-31

Metoda oceny dostępności cyfrowej: Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe : Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sebastian Grabek, sebastian.grabek@ujk.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 349 78 87 lub 41 349 78 78. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Rektorat, ul. Żeromskiego 5, Kielce

Do budynku prowadzą trzy wejścia: główne od strony zachodniej i dwa wejścia od strony wschodniej. Wejścia do budynku, poza wymiarami drzwi, nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (krawężniki, schody, brak podjazdu). Drzwi nie otwierają się automatycznie. Od strony wschodniej budynku, po prawej stronie na ścianie zamontowany jest przycisk dla osób potrzebujących pomocy, w tym osób z niepełnosprawnościami. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na „niskim” parterze. Na parterze znajduje się toaleta o wymiarach spełniających wymagania dla osób z niepełnosprawnościami. Brak windy i platformy przyschodowej. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, jak również oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak tabliczek dźwiękowzbudzalnych dla osób niewidomych. Brak nawierzchni antypoślizgowych. Na zewnątrz znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Nie ma przeciwskazań dla wstępu osoby niewidomej z psem asystującym. Informacji udzielają pracownicy ochrony, których stanowisko mieści się w portierni przy wejściu głównym do budynku.

 

Collegium Medicum, ul. IX Wieków Kielc 19 A, Kielce

Budynek Collegium Medicum - Medreh D

Wszystkie trzy budynki wchodzące w skład Collegium Medicum są ze sobą połączone tzw. łącznikiem. Dzięki temu osoba z niepełnosprawnością wchodząc którymikolwiek drzwiami do danego budynku, dostanie się do każdego pomieszczenia wszystkich trzech budynków. Wejście na teren prowadzi przez furtkę. Przed furtką istnieje przeszkoda architektoniczna (schody w liczbie 2 stopni). Istnieje możliwość wejścia przez bramę wjazdową unikając różnicy poziomów. Do budynku prowadzą drzwi główne wejściowe dwuskrzydłowe. Przed drzwiami głównego wejścia do budynku znajdują się schody w liczbie 9 stopni, bez podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Osoby z niepełnosprawnościami mogą dostać się do budynku bocznym wejściem, które prowadzi bezpośrednio do windy, umożliwiając dostanie się na każde piętro budynku. Drzwi prowadzące do windy są otwierane ręcznie, bez czujnika i przycisku. Dojście do drzwi prowadzących do windy usytuowane jest na jednym poziomie z bramą wjazdową, bez przeszkód architektonicznych. Winda o wymiarach: szer. 90 cm. x gł. 140 cm. x wys. 200 cm. Druga winda główna o wymiarach: szer. 100 cm. x gł. 209 cm. x wys. 200 cm. Dwie windy znajdujące się w budynku umożliwiają dostęp do wszystkich korytarzy, sal, auli, pokoi biurowych oraz toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Windy nie są udźwiękowione, brak przycisków w alfabecie Braille’a. Na każdym piętrze budynku dostępne są toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie jest oznakowany w języku Braille’a i nie posiada kontrastowych i /lub fakturowych oznaczeń nawierzchni. Podłoga ma nawierzchnię antypoślizgową. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. Przed drzwiami ewakuacyjnymi do budynku są schody w liczbie 9 stopni, bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu wejścia głównego i bocznego znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oznaczone znakami pionowymi. Budynek nie posiada systemu informacji rozmieszczenia pomieszczeń. Nie ma przeciwskazań dla wstępu osoby niewidomej z psem asystującym.

 

Budynek Collegium Medicum – A i B

Wejście na teren budynku jest bezpośrednio z poziomu chodnika. Drzwi do wejścia głównego dwuskrzydłowe, przed wejściem głównym brak barier architektonicznych. Budynek nie posiada windy, jednakże jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami poprzez windę znajdującą się w nowo wybudowanym budynku C, który jest połączony korytarzami/przejściami, co umożliwia dostępność do wszystkich sal i pokoi biurowych znajdujących się w budynku od strony Alei IX Wieków Kielc. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest tylko na parterze budynku. Budynek nie jest oznakowany w języku Braille’a i nie posiada kontrastowych i fakturowych oznaczeń nawierzchni. Podłoga nie ma nawierzchni antypoślizgowej. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami oznaczone znakiem poziomym na nawierzchni z niebieską kopertą oraz znakiem pionowym. Budynek nie posiada systemu informacji rozmieszczenia pomieszczeń. Nie ma przeciwskazań do wstępu osoby niewidomej z psem asystującym.

 

Budynek Collegium Medicum – C

Wejście na teren jest zarówno przez budynek od strony Alei IX Wieków Kielc, jak i przez wewnętrzny plac od strony ul. Radiowej (jak do budynku Medreh-D). Hole budynku C i budynku od strony Alei IX Wieków Kielc są ze sobą połączone, dlatego możliwe jest wejście od strony Alei IX Wieków Kielc. Wchodząc od Alei IX Wieków Kielc, osoba z niepełnosprawnościami, aby znaleźć się na parterze/holu budynku C, musi przejść przez troje drzwi (na jednym poziomie) otwieranych ręcznie – nie ma czujnika i przycisku. Z zewnątrz do budynku prowadzi troje drzwi głównych dwuskrzydłowych (jedne zachodnie, dwoje wschodnich). Przed drzwiami zachodnimi występują bariery architektoniczne (schody w liczbie 2 stopni), bez podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast przed drugimi drzwiami (wschodnimi) nie ma żadnych barier architektonicznych. Wszystkie drzwi prowadzące do windy wewnątrz budynku są otwierane ręcznie, brak czujnika i przycisku. Winda o wymiarach: szer. 130cm. x wys.200cm. x gł. 270cm., umożliwia dostanie się na każde piętro budynku. Do budynku można się dostać również bezpośrednio windą (boczną) z zewnątrz, jednak wcześniej należy to zgłosić kierownikowi obiektu. Dwie windy znajdujące się w budynku umożliwiają dostępność do wszystkich korytarzy, sal, pokoi biurowych oraz toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Windy są udźwiękowione i posiadają przyciski w alfabecie Braille’a. Na każdym piętrze budynku są toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie jest oznakowany w języku Braille’a, posiada kontrastowe kolory korytarzy (każde piętro ma inny kolor), na posadzkach korytarzy znajdują się pasy naprowadzające. Podłoga ma nawierzchnię antypoślizgową. Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W pobliżu wejścia nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie posiada systemu informacji rozmieszczenia pomieszczeń. Nie ma przeciwskazań do wstępu osoby niewidomej z psem asystującym.

 

Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 114/118, Piotrków Trybunalski

Wejście do budynku oraz wyjścia awaryjne dostosowane są dla osób z niepełnosprawnościami motorycznymi. Podłogi w budynku mają nawierzchnię antypoślizgową. W budynku znajdują się toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. W pobliżu wejścia głównego budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

 

Filia w Sandomierzu, ul. Schinzla 13a, Sandomierz

Wejście do budynku nie jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami motorycznymi. Drzwi wejściowe nie posiadają automatycznego systemu otwierania. Budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma dostępnych  toalet dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz udźwiękowień. W budynku nie ma kontrastowych i fakturowych oznaczeń nawierzchni. W budynku nie ma nawierzchni antypoślizgowych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W pobliżu wejścia do budynku brak jest miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami. Brak możliwości wejścia do budynku z psem asystującym.

Miasteczko Studenckie

Dom Studenta Odyseja

Wejście do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd).Wymiary drzwi wejściowych są dostosowane do wjazdu przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, nie otwierają się automatycznie. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim, w budynku są dwa dźwigi osobowe, można dotrzeć do każdego miejsca w budynku. Windy mają nagłośnienie, natomiast nie posiadają oznakowania w alfabecie Braille’a. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajdują się oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (pionowa tabliczka).

 

Dom Studenta Melodia

Wejście do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd). Wymiary drzwi wejściowych są dostosowane do wjazdu przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, nie otwierają się automatycznie. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku są dwa dźwigi osobowe, można dotrzeć do każdego miejsca w budynku.

 

Dom Studenta Asystent

Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd). Wymiary drzwi wejściowych są dostosowane do wjazdu przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, nie otwierają się automatycznie. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku są dwa dźwigi osobowe, można dotrzeć do każdego miejsca w budynku. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.

 

Dom Studenta Fama

Wejście do budynku jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd). Wymiary drzwi wejściowych są dostosowane do wjazdu przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, nie otwierają się automatycznie. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku są dwa dźwigi osobowe, można dotrzeć do każdego miejsca w budynku. Windy mają nagłośnienie, natomiast nie posiadają oznakowania w alfabecie Braille’a.

 

Dom Studenta Łącznik

Wejście do budynku jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd). Wymiary drzwi wejściowych są dostosowane do wjazdu przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, nie otwierają się automatycznie. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. W budynku jest dźwig osobowy, można dotrzeć do każdego miejsca w budynku. Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajduje się oznakowane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych (pionowa tabliczka).

 

Wydział Sztuki, ul. Podklasztorna 11, Kielce

Budynek składa się z trzech kondygnacji. Wejście do budynku znajduje się od strony południowej. Prowadzą do niego schody wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma windy. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są tylko pomieszczenia na parterze, w tym toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na klatkach schodowych pierwszy oraz ostatni stopień oznaczony jest taśmą kontrastującą koloru żółtego. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Przed budynkiem znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, Kielce

Budynek składa się z trzech kondygnacji. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony północnej i południowej. Do obu wejść prowadzą schody. W budynku nie ma windy i toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Przed budynkiem na ulicy Mickiewicza znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych, ul. Uniwersytecka 15, Kielce

Wydział składa się z czterech funkcjonalnie połączonych budynków: budynek Katedry Zarządzania, budynek Katedry Ekonomii i Finansów, budynek Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych oraz budynek Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu. Dwa pierwsze budynki połączone są przejściami bezstopniowymi, natomiast pozostałe dwa połączone są stopniami schodowymi oraz windą przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Budynek A (Katedra Ekonomii i Finansów)

To budynek o dwóch kondygnacjach naziemnych. Do budynku prowadzą dwa wejścia główne od strony zachodniej oraz jedno dodatkowe wejście od strony wschodniej. Do wejść od strony zachodniej prowadzą schody oraz, po lewej stronie, podjazd dla wózków inwalidzkich. Szatnia znajduje się na wprost drzwi prawych, obok niej znajduje się portiernia.  Drzwi od strony zachodniej dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest parter, a druga kondygnacja dostępna jest dzięki łącznikom z Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu oraz Katedrą Zarządzania. Na klatkach schodowych pierwszy oraz ostatni stopień oznaczony jest taśmą kontrastującą koloru żółtego. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym. W pobliżu budynku wydzielone są cztery miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Budynek B (Katedra Zarządzania)

To budynek o trzech kondygnacjach naziemnych. Do budynku prowadzi wejście główne od strony południowej  oraz dwa dodatkowe. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, a drzwi wejściowe  dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W pobliżu wejścia do budynku wydzielone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Szatnia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego, obok niej znajduje się portiernia. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie kondygnacje,  a przemieszczanie się między nimi możliwe jest dzięki windzie dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na pierwszej kondygnacji znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Na klatkach schodowych pierwszy oraz ostatni stopień oznaczony jest taśmą kontrastującą koloru żółtego. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

 

Budynek D (Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu)

To budynek o trzech kondygnacjach naziemnych. Do budynku prowadzi wejście główne od strony południowej, przy którym znajduje się podjazd dla wózków oraz trzy dodatkowe wejścia bezstopniowe z poziomu chodnika. Drzwi dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Szatnia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego, a przed nią znajduje się portiernia. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie kondygnacje, a przemieszczanie się między nimi możliwe jest dzięki windzie osobowej, która posiada oznaczenia alfabetem Braille’a. Na każdej kondygnacji znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

 

Budynek Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych został wyburzony.

Działalność odbywa się w budynku D

 

Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, Kielce

Budynek składa  się z dwóch skrzydeł: skrzydło A równoległe do ul. Krakowskiej i skrzydło B prostopadłe do ul. Krakowskiej.  Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne, do którego prowadzą schody od ul. Krakowskiej oraz wejście od strony północnej skrzydła A – bezstopniowe z poziomu chodnika. Szatnia znajduje się po prawej stronie od tego wejścia. Na wszystkich piętrach skrzydła A (dwa piętra) oraz wszystkich kondygnacjach  skrzydła B (trzy piętra) znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku funkcjonują dwie windy osobowe posiadające oznaczenia alfabetem Braille’a. Schody między skrzydłami A i B można pokonać za pomocą platformy przyschodowej, mieszczącej się na pierwszym piętrze. Na wszystkich korytarzach wyznaczony jest ciąg komunikacyjny. Wszystkie wejścia do pomieszczeń posiadają oznaczenia w kontrastowych  kolorach. Na klatkach schodowych pierwszy oraz ostatni stopień oznaczony jest taśmą kontrastującą koloru żółtego. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Budynek Centrum Edukacji Artystycznej, ul. Krakowska 11, Kielce

Budynek znajduje się między skrzydłami budynku głównego A i B. Składa się z dwóch kondygnacji naziemnych. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony południowej i północnej. Jedno z nich jest bezstopniowe z poziomu chodnika (południowe), przy drugim znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajduje się winda osobowa posiadająca oznaczenia alfabetem Braille’a. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

 

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych , ul. Uniwersytecka 7, Kielce

Budynek G

Do budynku prowadzi wejście główne, przy którym znajdują się schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Portiernia znajduje się przy wejściu do budynku. W pobliżu portierni umieszczona jest tablica informacyjna ze szkicem budynków wydziału i wskazaniem „tu jesteś”. Budynek dostępny jest dla osób poruszającym się na wózku inwalidzkim dzięki zastosowaniu pochylni i wind. Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. W pobliżu wejścia do budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

 

Budynek A

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony zachodniej. Wejście dostosowane jest dla osób z niepełnosprawnościami motorycznymi. Budynek posiada także trzy wyjścia ewakuacyjne (od strony południowej, północnej i zachodniej). Wszystkie wyjścia oznaczone są piktogramami. Wejście do budynku oraz wyjście ewakuacyjne od strony zachodniej i północnej są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Wyjście południowe ograniczają schody. Wejście i wyjścia ewakuacyjne posiadają drzwi o szerokości umożliwiającej przejazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi nie posiadają automatycznego systemu otwierania. W budynku zlokalizowane są cztery windy i dwie platformy przyschodowe, umożliwiające dotarcie osobom poruszających się na wózku inwalidzkim do każdego pomieszczenia w budynku. Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz udźwiękowień. Na klatkach schodowych pierwszy oraz ostatni stopień oznaczony jest taśmą kontrastującą koloru żółtego. W budynku znajdują się dwie toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Przed budynkiem są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym

 

Wydział Humanistyczny, ul. Uniwersytecka 17, Kielce

Składa się z dwóch funkcjonalnie połączonych budynków: Centrum Języków Obcych oraz Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej. Budynki połączone są przejściami bezstopniowymi na trzech pierwszych kondygnacjach naziemnych, w każdym z dwóch skrzydeł. Łącznie istnieje sześć przejść między budynkami.

 

Budynek Centrum Języków Obcych

To budynek o trzech kondygnacjach naziemnych. Do budynku prowadzi wejście główne od strony północnej oraz dodatkowe od strony zachodniej budynku. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Drzwi wejściowe dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W pobliżu budynku wydzielone są trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Szatnia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, obok niej znajduje się portiernia. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie kondygnacje, a przemieszczanie się między nimi możliwe jest dzięki windzie osobowej. Winda osobowa posiada oznaczenia alfabetem Braille’a  oraz wyposażona jest w system informacji głosowej. Na każdej kondygnacji w części północnej znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym. Budynek jest wyposażony w elektroniczny system audio Milestone 312 dla osób niewidomych oraz słabowidzących.

 

Budynek Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej

To budynek o czterech kondygnacjach naziemnych. Do budynku prowadzi wejście główne od strony wschodniej (bezstopniowe z poziomu chodnika) oraz wejście dodatkowe od strony południowej, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Szatnia znajduje się na wprost wejścia od strony południowej, natomiast obsługa recepcyjno-portierska odbywa się przez portiernię
w budynku Centrum Języków Obcych. Drzwi wejściowe dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W pobliżu budynku wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie kondygnacje a przemieszczanie się między nimi możliwe jest dzięki windzie osobowej posiadającej oznaczenia alfabetem Braiile’a oraz wyposażonej w system informacji głosowej. Na każdej kondygnacji znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

 

Uniwersyteckie Centrum Sportu, ul. Uniwersytecka 21, Kielce

Jest to budynek o dwóch kondygnacjach. Do budynku prowadzą dwa wejścia główne od strony południowej oraz wejście dodatkowe od strony północnej budynku. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe otwierane automatycznie, dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W pobliżu wejścia wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Szatnia i portiernia znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego. Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępne są wszystkie kondygnacje, a przemieszczanie się między nimi możliwe jest dzięki platformie dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku znajdują się dwie toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

  1. niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych źródeł,
  2. są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  3. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  4. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  5. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
  1. niektóre filmy i fotografie zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  2. niektóre dokumenty zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać możliwości czytania tekstu przez programy czytające z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Dokumenty do pobrania:
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI.pdf
Wytworzył:CWOzN
Data wytworzenia:2021-03-31
Opublikował w BIP:Skucińska Martyna
Data opublikowania:2021-03-31 14:49:20
Rozmiar pliku:223.6 KB
Liczba pobrań:115

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2020-03-19
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-03-19 09:43:54
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-09-07 08:16:36

Liczba wyświetleń strony: 6346

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka