Struktura właśnościowa i majątek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 • Uczelnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w  ramach środków pochodzących z subwencji i dotacji budżetowych, przychodów uzyskiwanych z tytułu odpłatnie prowadzonej działalności oraz wpływów z innych źródeł, na podstawie planu rzeczowo-finansowego uwzględniającego kierunki działalności.

   

  Mienie Uczelni stanowią:
  • własność nieruchomości gruntowych i budynkowych, a także pozostałych składników majątkowych ujętych w ewidencji Uczelni,
  • inne prawa majątkowe, jak np. z najmu, dzierżawy itd.
 • Środki finansowe na swą działalność Uczelnia uzyskuje z:
  • opłat za świadczone usługi edukacyjne, w szczególności za kształcenie cudzoziemców oraz kształcenie na studiach  prowadzonych w formach niestacjonarnych;
  • powtarzania zajęć na studiach stacjonarnych;
  • kształcenia na studiach w języku obcym;
  • prowadzenia zajęć nieobjętych programem studiów;
  • opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia;
  • jednorazowych opłat za wydanie indeksu, legitymacji studenckiej, odpisu dyplomu, suplementu w języku obcym, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów;
  • opłat za korzystanie z domów i stołówek studenckich;
  • sprzedaży prac i usług badawczych oraz rozwojowych a także opłat licencyjnych i przychodów z działalności kulturalnej;
  • przychodów z udziałów i odsetek;
  • przychodów ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy;
  • przychodów z tytułu darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz ofiarności publicznej;
  • ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi;

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2020-12-01
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2022-04-27 13:04:12

Liczba wyświetleń strony: 19374

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka