Struktura własnościowa i majątek

 • Mienie Uczelni stanowią:
 • własność nieruchości gruntowych i budynkowych, a także pozostałych składników majątkowych ujętych w ewidencji Uczelni,
 • inne prawa majątkowe, jak np. z najmu, dzierżawy itd.
 • grunty przekazane Uczelni w użytkowanie wieczyste.

Uczelnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach środków pochodzących z dotacji budżetowych, przychodów uzyskiwanych z tytułu odpłatnie prowadzonej działalności oraz wpływów z innych źródeł, na podstawie planu rzeczowo-finansowego uwzględniającego kierunki działalności.

 • Środki finansowe na swą działalność Uczelnia uzyskuje z:
 • opłat za świadczone usługi edukacyjne, w szczególności za kształcenie na studiach i studiach doktoranckich, prowadzonych w formach niestacjonarnych;
 • opłat za postępowanie związane z przyjęciem na studia,
 • jednorazowych opłat za wydanie dyplomu, świadectwa oraz innego dokumentu związanego z tokiem studiów;
 • odpłatności za usługi badawcze i specjalistyczne, specjalistyczne i wysokospecjalistyczne usługi diagnostyczne, rehabilitacyjne lub lecznicze, a także opłaty licencyjne i przychody z działalności kulturalnej;
 • przychodów z udziałów i odsetek;
 • przychodów ze sprzedaży składników własnego mienia oraz z odpłatności za korzystanie z tych składników przez osoby trzecie na podstawie umowy najmu, dzierżawy albo innej umowy;
 • przychodów z tytułu darowizn, dziedziczenia, zapisów oraz ofiarności publicznej;
 • ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi;

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2018-09-11 11:29:27

Liczba wyświetleń strony: 15709

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka