UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

 

Pismo Okólne

Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  31 marca 2011 roku

 

w sprawie metodyki ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych

 

            Na podstawie § 12 pkt. 8 Zarządzenia Nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego wprowadza się następujące zasady:

1.      Jedna godzina pracy nauczyciela akademickiego realizującego zadania dydaktyczne w ramach stosunku pracy, dla celów kalkulacyjnych obejmuje:

1)      pracę dydaktyczną,

2)      pracę administracyjno-organizacyjną,

3)      pracę naukową,

4)      urlop wypoczynkowy.

2.      W celu obliczenia stawki za jedną godzinę pracy nauczyciela akademickiego stosuję się następujące zasady wyliczeń:

1)      podstawę kalkulacji stanowi średnie, roczne wynagrodzenie zasadnicze dla danego stanowiska, ustalone na dany rok kalendarzowy odrębnymi przepisami, podzielone przez liczbę godzin pensum danego stanowiska, określoną uchwałą Senatu UJK;

2)      koszt jednej godziny dydaktycznej, jednej godziny pracy naukowej lub pracy administracyjnej wykonywanej przez nauczyciela akademickiego określany jest proporcjonalnie, udziałem procentowym zgodnie z uchwałą Senatu UJK  w sprawie zasad naliczania kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzenia objętego prawami autorskimi;

3)      stawka wyliczona zgodnie z pkt.1) i 2) podlega zwiększeniu o zobowiązania publiczno-prawne określone w odrębnych przepisach. Koszt jednej godziny dydaktycznej, jednej godziny pracy naukowej lub pracy administracyjnej wykonywanej przez nauczyciela akademickiego obejmuje wynagrodzenie ustalone zgodnie z pkt.1) i 2), dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS oraz zobowiązania publiczno-prawne  pracodawcy określone w odrębnych przepisach (w tym m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy).

3.      Stawka określona zgodnie z zasadami ujętymi w ust. 2 nie stanowi podstawy wypłaty wynagrodzenia dla nauczyciela akademickiego w ramach zajęć dydaktycznych. Przyjęta stawka służy wyłącznie do wewnętrznych kalkulacji  kosztów godzin dydaktycznych.

4.      Stawka dla danego stanowiska ustalana będzie na okres roku akademickiego odrębnym zarządzeniem Kanclerza.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:53:54

Liczba wyświetleń strony: 2283

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka