Pismo Okólne nr 2

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 9 listopada 2012 roku

 

w sprawie odpłatności za drugi kierunek, o której mowa w  art. 170a w zw. z art. 99 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) Prawo o szkolnictwie wyższym oraz art. 29 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 84, poz. 455).

 

Na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 12 pkt 8 Zarządzenia Nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje o obowiązywaniu poniższych zasad:

 

1.        Student studiów stacjonarnych, który rozpoczął studia w roku akademickim 2011/2012 lub w latach wcześniejszych, może od roku akademickiego 2012/2013 podjąć studia na drugim lub kolejnym kierunku bez wnoszenia opłat za te studia do końca okresu studiów przewidzianego w planie studiów i programie kształcenia, jeżeli  decyzja w sprawie przyjęcia na drugi kierunek studiów została podjęta do końca roku akademickiego 2011/2012, tj., przed 1 października 2012 roku.

 

Powyższe uprawnienie jest niezależne od faktu, czy student w roku akademickim 2011/2012 był studentem studiów I czy II stopnia, czy też jednolitych studiów magisterskich. Istotny jest bowiem wyłącznie fakt posiadania statusu studenta w momencie otrzymania decyzji o przyjęciu na drugi kierunek studiów.

 

 

2.        Odpłatność za studia na drugim kierunku studiów nie dotyczy także osób, które ukończyły studia I stopnia w roku akademickim 2011/2012 (lub wcześniej) i kontynuują od roku 2012/2013 studia II stopnia do uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego.

 

3.        Odpłatność za studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów dotyczy:

a)  osób posiadających status studenta w roku akademickim 2011/2012 i kontynuujących studia na I kierunku w roku akademickim 2012/2013, co do których decyzja o przyjęciu na II kierunek studiów została wydana po dniu 30 września 2012 r.,  

b) absolwentów studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, którzy zostali przyjęci na studia na drugim kierunku od roku akademickiego 2012/2013 (osób, które w dacie wydania decyzji o przyjęciu na drugi kierunek studiów nie posiadały  statusu studenta z uwagi na uzyskanie tytułu zawodowego).

 

4.        Odpłatność za studia na drugim lub kolejnym kierunku studiów dotyczy także osób, które zrekrutowały się równolegle na dwa kierunki studiów stacjonarnych rozpoczynających się od roku akademickiego 2012/2013, chyba że zachodzą okoliczności wskazana w punkcie 1. 

 

5.        Osoby, o których mowa w pkt 3 i w pkt 4, nie wnoszą opłat za studiowanie na drugim kierunku studiów stacjonarnych w chwili rozpoczęcia studiów na drugim kierunku.

Opłata, o której mowa w zdaniu poprzednim (za pierwszy rok studiów) zostanie naliczona w przypadku, gdy  na pierwszym roku studiów na drugim kierunku, student  nie spełni kryteriów do uzyskania stypendium rektora na drugim kierunku studiów. W przypadku spełnienia kryteriów do uzyskania stypendium rektora na drugim kierunku studiów opłata za pierwszy rok studiów na drugim kierunku nie zostanie naliczona.

 

6. Do kontynuowania  studiów bez wnoszenia opłat na kolejnym (dodatkowym, drugim kierunku) roku studiów uprawniony jest student, który za rok poprzedni spełniał kryteria i znalazł się w liczbie najlepszych studentów danego   kierunku studiów.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 04:39:55

Liczba wyświetleń strony: 2242

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka