Zarządzenie nr 3/2014

Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2014 roku

 

w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli

akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin

ponadwymiarowych

 

Na podstawie § 173 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 30 ust. 5 pkt 1 lit. b Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz ust. 4 Pisma Okólnego Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie metodyki ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się stawki kalkulacyjne za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych w sposób określony w ust. 2 Pisma Okólnego Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2011 r.

2. Wykaz stawek, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

1. Stawki kalkulacyjne, o których mowa w § 1 nie obejmują kosztów będących pochodnymi do wypłaty wynagrodzenia tj. dodatku za wysługę lat, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na fundusze ubezpieczeń społecznych wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585 z późn.zm.) w części pokrywanej przez pracodawcę.

2. Stawki kalkulacyjne, o których mowa w § 1 nie uwzględniają naliczeń na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i fundusz nagród.

 

§ 3

Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczą godziny pracy nauczycieli akademickich w roku akademickim 2014/2015.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2014-09-29 10:49:12
Data aktualizacji:2014-09-29 10:52:05

Liczba wyświetleń strony: 1389

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka