Pismo Okólne nr 1/2013
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 14 stycznia 2013 roku
 
w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku adiunkta osób nie posiadających stopnia naukowego doktora habilitowanego, które ubiegają się o uzyskanie tego stopnia w trybie art. 18a ustawy z dnia z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), tj. tzw. „nową ścieżką habilitacyjną”.
 
Na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 12 pkt 8 Zarządzenia Nr 52/2007 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje o obowiązywaniu poniższych zasad:
 
 
W odniesieniu do nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie, którzy nie uzyskali w określonym terminie stopnia naukowego doktora habilitowanego a chcą starać się o przedłużenie zatrudnienia w trybie § 191 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i równocześnie ubiegają się o uzyskanie tego stopnia w trybie art. 18a ustawy z dnia z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 r. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), tj. tzw. „nową ścieżką habilitacyjną”, stosuje się przez analogię przepis § 191 ust. 3 i ust. 4 Statutu. Z uwagi jednak na brak konieczności sporządzenia, w analizowanym przypadku przez kandydata rozprawy habilitacyjnej, analizie oraz ocenie przez specjalistów z danej dziedziny lub dyscypliny naukowej, podlega autoreferat oraz osiągnięcia naukowe lub artystyczne tego kandydata. Pozytywna ocena związaną z zaawansowaniem pracy nad rozprawą habilitacyjną zastępowana jest więc pozytywną oceną autoreferatu oraz osiągnięć naukowych lub artystycznych kandydata, które będą podstawą uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w trybie tzw. „nowej ścieżki habilitacyjnej”.
 
REKTOR
prof. dr hab. Jacek Semaniak

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-23 07:53:52
Data aktualizacji:2013-01-23 07:56:54

Liczba wyświetleń strony: 2018

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka