Pismo Okólne nr 2/2013

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 17 października 2013 r.

 

w sprawie obowiązywania w Uniwersytecie procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

            Na podstawie art. 66 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 69 ust. 1 i ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na podstawie § 13 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rektor informuje, jak niżej:

 

Mając na względzie, iż poprawa jakości kształcenia jest determinantem rozwoju Uczelni, w celu poprawy jakości kształcenia, uchwałą Senatu nr 26/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 roku określono zasady  Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia oraz powołano Uczelnianą Komisję ds. Jakości Kształcenia,  Uczelniany Zespół ds. Jakości Kształcenia (UZJK), Uczelniany Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK).

Ponadto Zarządzeniem Rektora nr 58/2013 z dnia 13 września 2013 r. w sprawie określenia procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia, zmienionym Zarządzeniem nr 70/2013 z dnia 8 października 2013 r. zostały wskazane kluczowe procedury obejmujące wszystkie aspekty procesu kształcenia i zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jednocześnie Zarządzeniem Rektora z dnia 8 października 2013 r. nr 69/2013 w sprawie określenia szczegółowych zadań Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia oraz wydziałowych komisji ds. jakości kształcenia zostały wskazane kompetencje Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia,  Uczelnianego Zespołu ds. Jakości Kształcenia (UZJK) oraz Uczelnianego Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia (UZOJK).

Wyżej wymienione przepisy tworzą Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia i normują zasady  funkcjonowania tego Systemu w Uczelni.

W celu realizacji zadań określonych przez Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia, Uczelniana Komisja ds. Jakości Kształcenia opracowała i przygotowała Księgę procedur, która została zatwierdzona w dniu 15 października 2013 r.  Jest to zbiór przepisów regulujących w sposób kompleksowy wszystkie aspekty procesu kształcenia i zapewniania jakości kształcenia w Uczelni.

Księga procedur ma na celu ułatwienie stosowania obowiązujących przepisów prawa w zakresie funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.

 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o szczegółowe zapoznanie się i przyjęcie do stosowania zasad zawartych w Księdze procedur, która została zamieszczona na stronie internetowej w zakładce „Jakość kształcenia”.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-10-18 14:53:01
Data aktualizacji:2013-12-03 12:26:04

Liczba wyświetleń strony: 1812

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka