Pismo Okólne nr 1/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie  jednolitych zasad wydawania decyzji  
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, w zakresie przebiegu studiów

Na podstawie art. 66 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 69 ust. 1 i ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na podstawie § 13 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rektor informuje, jak niżej:

W związku z wejściem w życie znowelizowanego Regulaminu studiów i Regulaminu studiów doktoranckich mając na względzie poprawę jakości obsługi studenta i doktoranta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz w celu przyjęcia jednolitych zasad wydawania decyzji w zakresie przebiegu studiów, wyjaśniam, iż następujące sprawy rozstrzygane są w formie decyzji administracyjnych, do których odpowiednio zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności:

a)    decyzje dotyczące rekrutacji,

b)    decyzje dotyczące wznowienia studiów,

c)     decyzje dotyczące skreślenia z listy studentów,

d)    decyzje dotyczące przeniesienia z innej uczelni,

e)     decyzja dotycząca ulgi w odpłatności za usługi edukacyjne dla studentów,

f)     decyzja dotycząca wznowienia postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego i wydania dyplomu lub stwierdzenie nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego,

g)     decyzja dotycząca przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich,

h)    decyzja dotycząca uchylenia uchwały organu samorządu/uczelnianej organizacji studenckiej/doktoranckiej,

i)      decyzja dotycząca zarejestrowania uczelnianej organizacji studenckiej.

W celu lepszego zobrazowania zasad redagowania ww. dokumentów w załączeniu przykłady decyzji administracyjnych. Oznacza to, że przykłady decyzji nie są wiążące do konkretnych przypadków, a są wskazaniem formy niezbędnej w praktyce postępowania w danej sytuacji.  

W związku z powyższym uprzejmie proszę o szczegółowe zapoznanie się z katalogiem przykładowych decyzji administracyjnych we wskazanych sprawach i wykorzystania poniższych przykładów do stosowania w praktyce.

Przedmiotowe pismo okólne nie ma zastosowania do decyzji dotyczących pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. !

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-11-18 13:39:10
Data aktualizacji:2015-11-18 13:48:31

Liczba wyświetleń strony: 1474

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka