Zarządzenie Nr 3/2008

Kanclerza Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 23 grudnia 2008 roku

 

w sprawie inwentaryzacji i wyceny aktywów i pasywów bilansowych

 

Na podstawie art. art.  26, 27 i 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. nr 76 z 2002 r., poz. 694) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Przed zamknięciem ksiąg rachunkowych i sporządzeniem sprawozdań finansowych, należy:

1.zinwentaryzować  składniki aktywów i pasywów,

2. urealnić wartości tych składników (dokonać wyceny).

 

§ 2

 

Rzeczowe składniki majątkowe Uczelni oraz środki pieniężne w kasach – inwentaryzowane będą nadal w trybie dotychczasowego spisu z natury, wg zasad przyjętych w Uczelni.

§ 3

 

Aktywa finansowe Uczelni  inwentaryzowane będą w drodze otrzymania od banków
i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

§ 4

 

W przypadku aktywów i pasywów, w stosunku do których przeprowadzenie spisu z natury lub uzgodnienie z kontrahentami z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe, należy dokonać czynności określonych w §1 ust. 1 i 2 poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację realnej wartości tych składników.

§ 5

 

1.      Do wykonania zadań określonych w §4 powołuje się komisje wewnętrzne, które wyniki    swych prac przedstawią w postaci stosownych protokołów pokontrolnych..

2.       Udokumentowane w ten sposób wyniki inwentaryzacji i wyceny po wyjaśnieniu ewentualnych różnic, Kwestura wprowadzi do ksiąg rachunkowych Uczelni.

3.      Przedmiot inwentaryzacji i wyceny oraz składy osobowe komisji stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

  § 6

 

Traci moc  Zarządzenie Nr  2  /2002  Dyrektora Administracyjnego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w  Kielcach  z dnia 13 grudnia 2002 roku.

    § 7

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


 

KANCLERZ

mgr  Janina Pierścińska

 

 

 

 

 

 Załącznik do zarządzenia nr 3  /2008

                                                                                                               Kanclerza UJK 

                                                                                                                             z dnia  23  grudnia 2008 r.

Przedmiot inwentaryzacji i wyceny

Skład komisji

1.Wartości niematerialne i prawne

2. Środki trwałe

     1) Olga Kalińska

2) Bogusława Wijas

3)      Halina Brzoza

     4) Natalia Sobczyk

2a. Amortyzacja i umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych      i prawnych

1)      Halina Brzoza

2)      Dorota Lurzyńska

3)      Kamila Głuch

4)      Natalia Sobczyk

3. Środki trwałe w budowie – „083” (Budowa: W. Matematyczno – Przyrodniczy, Campus  Obserwatorium)

1)      Zbigniew Gajos

2)      Ewa Pietrzak

     3) Kamila Głuch

4. Zapasy

1)      Tadeusz Król

2)      Mirosław Kamiński

3)      Jolanta Adach

4)      Natalia Sobczyk

5. Należności krótkoterminowe

1)      Kamila Głuch

2)      Halina Brzoza

3)      Dorota Lurzyńska

6. Fundusz zasadniczy

1)      Dorota Lurzyńska

2)      Halina Brzoza

3)      Kamila Głuch

7. Zobowiązania

1)      Bogusława  Wijas

2)      Jolanta Adach

3)      Kamila Głuch

4)      Krystyna Głazowska

8. Fundusze specjalne

a) Fundusz Świadczeń Socjalnych

1)      Bernadeta Korzewska

2)      Kamila Głuch

3)      Dorota Lurzyńska

b) Fundusz Pomocy Materialnej dla Studentów

1)      Aleksandra Michno

2)      Kamila Głuch

 3) Ewa Pietrzak

9. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

1)      Krystyna Głazowska

2)      Dorota Lurzyńska

3)      Kamila Głuch

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2012-11-28 12:14:38

Liczba wyświetleń strony: 6543

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka