REKTOR

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza konkurs

na funkcję Kierownika Katedry Nauk Farmaceutycznych

 

Na podstawie § 85 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na Kierownika Katedry Nauk Farmaceutycznych

Do konkursu może przystąpić osoba:

 1. spełniająca wymogi do pełnienia funkcji kierowniczej w rozumieniu ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj.:
 1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 2. korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nie była karana karą dyscyplinarną,
 5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342, z późn. zm.), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami,
 1. posiadająca tytuł naukowy profesora i stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień naukowy doktora habilitowanego oraz stopień naukowy doktora oraz tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie nauk farmaceutycznych.
 2.  posiadająca udokumentowany dorobek w działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie skierowane do JM Rektora,
 2. dokument/y potwierdzający/e posiadanie tytułu/stopnia naukowego/tytułu zawodowego w dziedzinie/dyscyplinie  prowadzonej w jednostce,
 3. informację o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych,
 4. koncepcję działalności jednostki,
 5. własnoręczne oświadczenie o możliwości pełnienia funkcji kierowniczej – Kierownika Katedry Nauk Farmaceutycznych według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia,
 6. formularz oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w dodatkowo zamkniętej kopercie); albo informację, że kandydat nie składa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, gdyż  urodził się po dniu 31 lipca 1972 r.

Dokumenty na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą konkursu, na który są składane: „Konkurs na Kierownika Katedry Nauk Farmaceutycznych”.

 

Termin ogłoszenia konkursu: 2 października 2023

Dokumenty należy składać w Dziale Kadr Uczelni, (Rektorat, Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój 105) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 października 2023 do godz.15.30.

Planowany termin rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami, którzy po sprawdzeniu złożonych dokumentów zostaną dopuszczeni do drugiego etapu postępowania – 20 października 2023.

Niestawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną powoduje wykluczenie tego kandydata z postepowania konkursowego.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – 20 października 2023.

Dokumenty do pobrania:
Załącznik 1a do ustawy lustracyjnej.pdf
Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-10-02
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2023-10-02 10:03:53
Rozmiar pliku:121.6 KB
Liczba pobrań:291
Załącznik 2a do ustawy lustracyjnej.pdf
Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-10-02
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2023-10-02 10:03:53
Rozmiar pliku:99.4 KB
Liczba pobrań:259
załącznik Oświadczenie osoby kandydującej na funkcję Kierownika Katedry Nauk Farmaceutycznych.docx
Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-10-02
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2023-10-02 10:03:53
Rozmiar pliku:17.8 KB
Liczba pobrań:116

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2023-10-02
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2023-10-02 10:01:59
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2023-10-02 10:04:09

Liczba wyświetleń strony: 564

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka