Pismo Okólne nr 1/2017

Rektora  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 stycznia 2017 roku

w sprawie realizacji umów zlecenia na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych

Na podstawie art. 66 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), § 69 ust. 1 i ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na podstawie § 13 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rektor informuje, jak niżej:

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1265) od dnia 1 stycznia 2017 roku, osoba przyjmująca zlecenie przedkłada w formie pisemnej lub elektronicznej informację o liczbie godzin wykonania zlecenia w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia.

W dniu 16 stycznia 2017 r. podpisane zostało przez JM Rektora zarządzenie nr 7/2017 zmieniające zarządzenie nr 46/2016 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie obiegu umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, których przedmiotem jest realizacja zajęć dydaktycznych oraz w sprawie wzoru umowy na prowadzenie tych zajęć. 

Zgodnie z ww. zarządzeniem w systemie informatycznym uczelni umieszczony został nowy wzór rachunku do umów zlecenia podpisanych w roku akademickim 2016/2017.

W związku z powyższym pracownik administracyjny danej jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do wystawienia rachunku za zrealizowane zajęcia dydaktyczne od początku roku akademickiego  2016/2017 do 31 stycznia 2017 roku włącznie.

Po 31 stycznia 2017 roku rachunki należy wystawiać w terminach comiesięcznych w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającym termin wypłaty.

Rachunki należy składać do Biura Rozliczeń Dydaktyki w terminie 3 dni roboczych od daty wystawienia rachunku.

Nowy rachunek nie wymaga podpisu zleceniobiorcy i jest wystawiany obligatoryjnie za każdy miesiąc. Nie ma możliwości kumulowania wypłaty za kilka miesięcy.

W przypadku braku zajęć dydaktycznych w planie zajęć zleceniobiorcy w danym miesiącu pracownik administracyjny jednostki organizacyjnej jest zobowiązany do wystawienia rachunku z liczbą godzin równą zero za dany miesiąc.

Jednocześnie informuję, że w przygotowaniu jest nowy wzór umów cywilnoprawnych dotyczących realizacji zajęć dydaktycznych, które będą obowiązywały od nowego semestru.

 


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-01-20 12:57:35
Data aktualizacji:2017-01-20 12:59:55

Liczba wyświetleń strony: 1054

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka