Pismo Okólne nr 3/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 21 kwietnia 2017  roku

 

w sprawie warunków  zawierania umów cywilnoprawnych w tym z byłymi pracownikami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach jak również w sprawie maksymalnej liczby godzin dydaktycznych zlecanych w ramach umów cywilnoprawnych. 

 

Na podstawie § 69 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na podstawie
§ 13 ust.7 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 45/2013 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ze zmianami, informuję, że:

1)     niedopuszczalne jest zawieranie umów cywilnoprawnych z byłymi pracownikami Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, których przedmiotem jest wykonywanie obowiązków, które były objęte zakresem uprzednio obowiązującego stosunku pracy, w tym realizacja zajęć dydaktycznych, bez przynajmniej 6-cio miesięcznego okresu przerwy pomiędzy zakończeniem stosunku pracy, a nawiązaniem umowy cywilnoprawnej;

2)     niedopuszczalne jest zawieranie umów cywilnoprawnych z byłymi pracownikami, których przedmiotem jest realizacja zajęć dydaktycznych, jeżeli powodem rozwiązania stosunku pracy z tą osobą  była likwidacja kierunku studiów lub brak zapewnienia pensum;

3)     niedopuszczalne jest zawieranie umów cywilnoprawnych z byłymi pracownikami lub osobami, które nie były kiedykolwiek zatrudnione w Uczelni, a których przedmiotem jest realizacja zajęć dydaktycznych, jeżeli zajęcia te może aktualnie realizować inny pracownik uczelni w ramach obowiązków dydaktycznych,

4)     niedopuszczalne jest zawieranie umów cywilnoprawnych z osobami na prowadzenie zajęć dydaktycznych, w przypadku gdy liczba godzin jest równa i/lub przekracza obowiązkowy wymiar pensum na danym stanowisku, na które ww. osoba mogłaby być zatrudniona jako pracownik Uczelni,

5)     w szczególnie uzasadnionych przypadkach, Rektor może wyrazić zgodę na odstąpienie od zasad określonych w pkt 4,

6)     powyższe nie ma wpływu na już zawarte i realizowane umowy cywilnoprawne;

7)     traci moc pismo okólne nr 1/2014 z dnia 3 lutego 2014 roku.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-05-16 13:43:32
Data aktualizacji:2017-05-16 13:43:33

Liczba wyświetleń strony: 964

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka