Uchwała Nr 33/2015

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 kwietnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów doktoranckich

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 i art. 161 ust. 1 i 2 w związku z art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. 572 ze zm.) oraz na podstawie § 59 ust. 2 pkt 1  lit. c) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

Uchwala się Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Tekst regulaminu, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2015/2016.

2.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą Uchwała Nr 28/2014 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia.

3.  Studia doktoranckie prowadzone w Uczelni na podstawie Regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 8/2011 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego
w Kielcach, prowadzi się zgodnie z dotychczasowymi przepisami do czasu ich zakończenia według programu tych studiów.

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-05-04 12:37:54
Data aktualizacji:2015-05-04 12:37:55

Liczba wyświetleń strony: 1682

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka