Zarządzenie nr 4/2011

 

Kanclerza Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 16 sierpnia 2011 roku

 

w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych

 

 

            Na podstawie § 161 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 29 ust 5 pkt 1 lit. b Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz pkt. 4 Pisma Okólnego Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie metodyki ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych zarządza się, co następuje:

 

                                                                                § 1

 

1.     Ustala się stawki kalkulacyjne za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych w sposób określony w pkt 2 Pisma Okólnego Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2011 r.

2.     Wykaz stawek, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

                                                                               § 2

 

1.      Stawki kalkulacyjne, o których mowa w § 1 nie obejmują kosztów będących pochodnymi do wypłaty wynagrodzenia tj. dodatku za wysługę lat, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na fundusze ubezpieczeń społecznych wynikające z ustawy z dnia 13 października  1998 r.  o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn.zm.) w części pokrywanej przez pracodawcę.

2.      Stawki kalkulacyjne, o których mowa w § 1 nie uwzględniają naliczeń na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i fundusz nagród.

 

                                                                               § 3

 

Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczą godziny pracy nauczycieli akademickich w roku akademickim 2011/2012.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 04:27:18

Liczba wyświetleń strony: 4125

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka