ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 14/2017

z dnia 21 kwietnia 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej na dzień 25 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1047 ze zm.) i rozdziału V § 1 pkt 2 Instrukcji Inwentaryzacyjnej, zarządzam przeprowadzenie od dnia 25.04.2017 r. spisu z natury w Instytucie Chemii – Zakład Chemii Fizycznej.

 

§ 1

Spisem z natury należy objąć składniki: środki trwałe, pola spisowego: Instytut Chemii – Zakład Chemii Fizycznej w obecności osób materialnie odpowiedzialnych:

Osoba zdająca: Jerzy Oszczudłowski

Osoba przyjmująca: Katarzyna Jedynak

1. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątku wyznaczam zespół w składzie:
1) Bogumiła Juszkiewicz   - przewodniczący
2) Urszula Kubicka            - członek
 
2. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuję do odpowiedniego uporządkowania mienia                        i przygotowania składników do inwentaryzacji poprzez:
1) trwałe oznaczenia składników, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów    masowych,
2) zgłoszenia do Działu Administracyjno-Gospodarczego składników nieprzydatnych, zniszczonych i niepełnowartościowych. Składniki których proces likwidacji nie został zakończony do dnia spisów należy przechowywać w wyodrębnionym pomieszczeniu 
i należy je spisać na oddzielnych arkuszach spisowych.
3) uporządkowania księgi inwentarzowej/ewidencji środków trwałych oraz rzeczowych zapasów majątku obrotowego i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.
3. Osoby powołane na członków zespołów zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego - zgodnie 
z obowiązującymi przepisami - przeprowadzenia spisu z natury.
 
§ 2
 
 
1. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący zespołu spisowego. 
2. Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa Instrukcja Inwentaryzacyjna. Zespoły spisowe zobowiązuje się do udziału w szkoleniu Instruktażowym. Za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia odpowiada przewodniczący.
3. Zobowiązuję odpowiedzialnych pracowników do ścisłego stosowania i przestrzegania zasad inwentaryzacji aktywów i pasywów wynikających z Instrukcji Inwentaryzacyjnej.
 
 
Kanclerz UJK
 
 
 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-04-24 14:36:15
Data aktualizacji:2017-05-04 08:15:09

Liczba wyświetleń strony: 1115

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka