ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 36/2017

z dnia 06.09.2017

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na dzień 07 września 2017r

 

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1047 ze zm.) i rozdziału V § 1 pkt 2 Instrukcji Inwentaryzacyjnej, zarządzam przeprowadzenie od dnia07.09.2017r spisu z natury w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

 

§ 1

 

Spisem z natury należy objąć składniki: druki ścisłego zarachowania –pola spisowego;

Dziekanat Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

w obecności osób materialnie odpowiedzialnych:

osoba zdająca – Małgorzata Lubczyńska

osoba przyjmująca – Elżbieta Cichecka-Gil

 

1. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątku wyznaczam zespół w składzie:

1) Urszula Kubicka

2) Krzysztof Pelikan

 

2. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuję do odpowiedniego uporządkowania mienia i przygotowania składników do inwentaryzacji poprzez:

  1. trwałe oznaczenia składników, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów masowych,
  2. zgłoszenia do Działu Administracyjno-Gospodarczego składników nieprzydatnych, zniszczonych i niepełnowartościowych. Składniki których proces likwidacji nie został zakończony do dnia spisów należy przechowywać w wyodrębnionym pomieszczeniu i należy je spisać na oddzielnych arkuszach spisowych.
  3. uporządkowania księgi inwentarzowej/ewidencji środków trwałych oraz rzeczowych zapasów majątku obrotowego i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

3. Osoby powołane na członków zespołów zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego - zgodnie z obowiązującymi przepisami - przeprowadzenia spisu z natury.

 

§ 2

 

  1. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący zespołu spisowego.
  2. Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa Instrukcja Inwentaryzacyjna. Zespoły spisowe zobowiązuje się do udziału w szkoleniu Instruktażowym. Za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia odpowiada przewodniczący.
  3. Zobowiązuję odpowiedzialnych pracowników do ścisłego stosowania i przestrzegania zasad inwentaryzacji aktywów i pasywów wynikających z Instrukcji Inwentaryzacyjnej.

 

 

Kanclerz UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-09-08 11:16:28
Data aktualizacji:2017-09-08 11:23:37

Liczba wyświetleń strony: 970

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka