ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 5/2017

z dnia 1 lutego 2017 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji ciągłej na dzień 2 lutego 2017 r.

 

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1047 ze zm.) i rozdziału V § 1 pkt 2 Instrukcji Inwentaryzacyjnej, zarządzam przeprowadzenie od dnia 02.02.2017 r. spisu z natury w Studium Języków Obcych.

 

§ 1

Spisem z natury należy objąć składniki: środki trwałe, niskocenne środki trwałe, pola spisowego: Studium Języków Obcych w obecności osób materialnie odpowiedzialnych: Iwona Latkowska

1. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątku wyznaczam zespół w składzie:

1) Bogumiła Juszkiewicz - przewodniczący

2) Urszula Kubicka - członek

2. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuję do odpowiedniego uporządkowania mienia i przygotowania składników do inwentaryzacji poprzez:

1)  trwałe oznaczenia składników, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów    masowych,

2)  zgłoszenia do Działu Administracyjno-Gospodarczego składników nieprzydatnych, zniszczonych i niepełnowartościowych. Składniki których proces likwidacji nie został zakończony do dnia spisów należy przechowywać w wyodrębnionym pomieszczeniu i należy je spisać na oddzielnych arkuszach spisowych.

3) uporządkowania księgi inwentarzowej/ewidencji środków trwałych oraz rzeczowych zapasów majątku obrotowego i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

3. Osoby powołane na członków zespołów zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego - zgodnie z obowiązującymi przepisami - przeprowadzenia spisu z natury.

 

§ 2

1.      Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący zespołu spisowego.

2.      Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa Instrukcja Inwentaryzacyjna. Zespoły spisowe zobowiązuje się do udziału w szkoleniu Instruktażowym. Za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia odpowiada przewodniczący.

3.      Zobowiązuję odpowiedzialnych pracowników do ścisłego stosowania i przestrzegania zasad inwentaryzacji aktywów i pasywów wynikających z Instrukcji Inwentaryzacyjnej.

 

Kanclerz UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-02-07 11:13:09
Data aktualizacji:2017-02-07 11:13:59

Liczba wyświetleń strony: 977

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka