ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 61/2017

z dnia 21.12. 2017 roku

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej na dzień 29 grudnia 2017 r.

 

Na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1047 ze zm.) i rozdziału V § 1 pkt 2 Instrukcji Inwentaryzacyjnej, zarządzam przeprowadzenie od dnia 29.12.2017 r. spisu z natury w KASIE UJK.

 

§ 1

 

Spisem z natury należy objąć składniki: śodki pieniężne,inne papiery wartościowe oraz depozyty pola spisowego: KASA UJK.

 w obecności osób materialnie odpowiedzialnych:

Bożena Stefańczyk.

 

1. Do przeprowadzenia spisu z natury wymienionych składników majątku wyznaczam zespół             w składzie:

1) Urszula Kubicka

2) Krzysztof Pelikan

 

2. Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuję do odpowiedniego uporządkowania mienia             i przygotowania składników do inwentaryzacji poprzez:

1)          trwałe oznaczenia składników, ułożenia według asortymentów, spryzmowania materiałów    masowych,

2)          zgłoszenia do Działu Administracyjno-Gospodarczego składników nieprzydatnych, zniszczonych i niepełnowartościowych. Składniki których proces likwidacji nie został zakończony do dnia spisów należy przechowywać w wyodrębnionym pomieszczeniu

i należy je spisać na oddzielnych arkuszach spisowych.

3)          uporządkowania księgi inwentarzowej/ewidencji środków trwałych oraz rzeczowych zapasów majątku obrotowego i uzgodnienia jej z danymi wykazanymi w ewidencji księgowej, ewidencji składników majątku w użytkowaniu w kartach osobistego wyposażenia i innych urządzeniach ewidencyjnych.

3. Osoby powołane na członków zespołów zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego - zgodnie

z obowiązującymi przepisami - przeprowadzenia spisu z natury.

 

§ 2

 

1.      Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest przewodniczący zespołu spisowego.

2.      Szczegółowe zasady i sposób wykonania czynności inwentaryzacyjnych określa Instrukcja Inwentaryzacyjna. Zespoły spisowe zobowiązuje się do udziału w szkoleniu Instruktażowym. Za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia odpowiada przewodniczący.

3.      Zobowiązuję odpowiedzialnych pracowników do ścisłego stosowania i przestrzegania zasad inwentaryzacji aktywów i pasywów wynikających z Instrukcji Inwentaryzacyjnej.

 

 

Kanclerz UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-12-21 13:10:19
Data aktualizacji:2017-12-21 13:10:19

Liczba wyświetleń strony: 874

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka